Resultaten: feiten en cijfers

Niet voor niets hebben wij ‘kwaliteit’ opgenomen in onze kernwaarden. In onze optiek betekent het dat we, naast het bieden van goed onderwijs, zorgen voor goede resultaten. Leerlingen kunnen na CSG Reggesteyn doorleren aan een vervolgopleiding en zich zo verder voorbereiden op een toekomst in de maatschappij.

Examenresultaten

Een hoog percentage van onze leerlingen rondt zijn schooltijd af met een diploma. In de tabel kunt u zien welke resultaten onze leerlingen de afgelopen vijf jaar behaalden.

“Meten is weten"

Hoe beoordelen we onze leerlingen en op welke gronden bepalen we of zij doorgaan naar een volgend leerjaar?

De studieresultaten van uw kind volgen we door het schooljaar heen op verschillende manieren, zoals in de volgende paragraaf staat omschreven. U wordt, naast de ouderavonden, over de leerontwikkeling van uw kind geïnformeerd door middel van het schoolrapport. Ook tussentijds kunnen wij contact met u opnemen. Dit gebeurt als de prestaties van uw zoon of dochter hiertoe aanleiding vormen.

Studieresultaten meten: onderbouw

Toetsen en cijfers

Regelmatig testen we de vorderingen in de vorm van proefwerk, mondelinge of schriftelijke overhoringen, werkstukken, spreekbeurten, verslagen, enz. De vakdocent houdt de gegevens van elke leerling bij. Van onze leerlingen verwachten we dat zij hun eigen cijfers ook zelf bijhouden, bijvoorbeeld in hun schoolagenda. Niet alle cijfers wegen even zwaar. In welke mate elk cijfer meetelt, laat de docent de leerlingen aan het begin van het schooljaar weten.

Rapporten en rapportcijfers

Aan het eind van elk schooljaar krijgt uw kind een rapport. We adviseren u regelmatig via Magister te kijken welke cijfers uw kind haalt.

Als ouder heeft u via onze (ouder-)website of de Magister-app altijd toegang tot de cijfers.

Zittenblijven

In ons onderwijssysteem mag een leerling niet te lang op school blijven. Telkens opnieuw een klas overdoen, kan dus niet. Binnen hetzelfde schooltype mag een leerling maximaal drie jaar doen over twee aaneengesloten jaren. Nog een keer onvoldoende scoren om over te gaan, betekent dus overstappen naar een ander, voor deze leerling eenvoudiger, schooltype.

In het vmbo werken we met een ongedeelde bovenbouw. Dat betekent dat we dit leertraject in één blok aanbieden. In principe is zittenblijven dus niet mogelijk. In bijzondere gevallen leveren wemaatwerk.

Wat is een proefwerk/overhoring?

Middelbare scholen gebruiken niet allemaal dezelfde benamingen. Bij ons op school zit het zo:

  • Proefwerk: herhaling van een afgerond deel van de stof, alles is aan de orde geweest. Een repetitie geven we ruim van tevoren op.
  • Overhoring: een (schriftelijke) overhoring (so) gaat over de leerstof, opgegeven als huiswerk. Een overhoring volgt meestal de volgende les en kan ook mondeling zijn.

Bevordering

U krijgt van ons in de eerste helft van het schooljaar informatie over de bevorderingsrichtlijnen. Hierin staat aan welke criteria een leerling moet voldoen om door te kunnen gaan naar een volgend leerjaar. De leerlingen zelf krijgen deze informatie ook. De keuze voor het wel of niet bevorderen hangt af van de cijfers op het eindrapport. Bij een bespreeksituatie bepalen docenten in een rapportvergadering of een leerling al dan niet overgaat.

20201127 Bevorderingsrichtlijnen 2020 2021

Studieresultaten meten: bovenbouw

Programma van toetsing en afsluiting (pta)

In de bovenbouw beginnen de leerlingen met de voorbereiding op het eindexamen. Het schoolexamen start al in leerjaar 3 van het vmbo en in leerjaar 4 van het vwo en havo. Voor 1 oktober van het examenjaar krijgt de leerling het programma van toetsing en afsluiting (pta).

In het pta staat/staan:

  • een overzicht van de leerstof van de verschillende onderdelen van het schoolexamen per vak;
  • een verkort examenreglement (hoe worden examens afgenomen, regels over verzuim/fraude, bezwaar maken tegen beslissingen);
  • de slaag-/zakregeling;
  • aanwijzingen voor het afleggen van examens;
  • herkansingsregelingen.

Het pta van uw kind kunt u bekijken via Magister.

Een stapje terug?

Tijdig een stapje terug doen, omdat de kans van slagen te klein is, kan. Op Reggesteyn zien we een leerling die voor 1 februari teruggaat naar het voorlaatste examenjaar – dus naar vwo 5, havo 4 of vmbo 3 – niét als leerling van het examenjaar.