Praktische zaken

Lestijden

Let op: Een schooldag duurt tot 16.30 uur. We verwachten dat je als leerling tot die tijd beschikbaar bent voor schoolactiviteiten.

Lestijden vestiging Rijssen

Onderbouw

LesuurLestijd
108.00 - 08.50 uur
2 08.50 - 09.40 uur
3 09.40 - 10.30 uur
Pauze
10.30 - 10.55 uur
4 10.55 - 11.45 uur
5 11.45 - 12.35 uur
6 12.35 - 13.25 uur
Pauze13.25 – 13.50 uur
7 13.50 - 14.40 uur
8 14.40 - 15.30 uur
9 15.30 - 16.15 uur

Bovenbouw

LesuurLestijd
108.00 - 08.50 uur
2 08.50 - 09.40 uur
Pauze
09.40 - 10.05 uur
310.05 - 10.55 uur
4 10.55 - 11.45 uur
5 11.45 - 12.35 uur
Pauze
12.35 - 13.00 uur
613.00 – 13.50 uur
7 13.50 - 14.40 uur
8 14.40 - 15.30 uur
9 15.30 - 16.15 uur

Lestijden vestiging Nijverdal

Onderbouw

LesuurLestijd
108.00 - 08.50 uur
208.50 - 09.40 uur

Pauze

09.40 - 9.55 uur

3

9.55 - 10.45 uur
4

10:45 - 11:35 uur

511:35 – 12:25 uur

Pauze

12:25 – 12:55 uur

6

12:55 – 13:45 uur

713:45 – 14:35 uur
814:35 – 15:25 uur
9

15:25 – 16:15 uur

Bovenbouw

LesuurLestijd
108.00 - 08.50 uur
208.50 - 09.40 uur

3

09:40 – 10:30 uur

Pauze

10:30 – 10:45 uur

4

10:45 – 11:35 uur

511:35 – 12:25 uur

6

12:25 – 13:15 uur

Pauze

13:15 – 13:45 uur

7

13:45 – 14:35 uur

8

14:35 – 15:25 uur

9

15:25 – 16:15 uur

Vakantie

VakantieData

Kerstvakantieza 25 dec 2021 t/m zo 9 januari 2022
Voorjaarsvakantieza 19 t/m zo 27 februari 2022
Pasenvr 15 t/m ma 18 april 2022
Meivakantieza 23 april t/m zo 8 mei 2022
Hemelvaartdo 26 t/m zo 29 mei 2022
Pinksterenza 4 t/m ma 6 juni 2022
Zomervakantieza 16 juli t/m zo 28 augustus 2022
Herfstvakantieza 15 t/m zo 23 oktober 2022
Kerstvakantie za 24 dec 2022 t/m zo 8 jan 2023
Voorjaarsvakantie za 25 feb t/m zo 5 maart 2023
Pasen vr 7 t/m ma 10 april 2023
Meivakantie za 22 april t/m zo 7 mei 2023
Hemelvaart do 18 t/m zo 21 mei 2023
Pinksterenza 27 t/m ma 29 mei 2023
Zomervakantie za 22 juli t/m zo 3 sep 2023

Aanwezigheid, verlof en verzuim

Alle lesdagen op Reggesteyn beginnen om 8.00 uur en eindigen om 16.30. Binnen deze uren kunnen de roosters worden ingevuld en dienen leerlingen beschikbaar te zijn voor schoolwerk, extra lessen en evt. inhaalwerkzaamheden. (Voor excursies gelden aangepaste tijden.) * Zolang de Covid-19 maatregelen van kracht zijn, wordt met lessen, zowel de lessen op school als ook de onlinelessen bedoeld.

Lesuitval en opvang
Wij streven ernaar lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen. Dit doen we door invallessen, een verkort rooster en het beperken van docentenscholing onder lestijd. Toch kan het, door ziekte of door andere omstandigheden, voorkomen dat een les uitvalt. Tijdens een tussenuur kan een leerling gebruik maken van de aula en – als er voldoende plaats en toezicht is – van de studieruimtes op school. Lesuitval en wijzigingen van het rooster maken we bekend via Zermelo en Magister. Als het eerste lesuur uitvalt, krijgen leerlingen bericht via de telefoonketen.

Op tijd komen
Zowel van leerlingen als docenten wordt verwacht dat zij op tijd in de les zijn. Leerlingen die te laat komen, storen de andere leerlingen in de klas. Daarom kunnen leerlingen als de les eenmaal begonnen is, niet zomaar binnenkomen. Eerst moeten ze een toegangsbriefje halen bij de toezichthouders (N), Checkpoint (C) of Escaperoom (R). Leerlingen die zonder geldige reden te laat komen, halen hun gemiste lestijd in. Dit doen zijn in hun vrije tijd. Wanneer een leerling met reden te laat is vragen we ouder(s)/verzorger(s) een briefje mee te geven.

Eruit gestuurd
Een leerling die uit de les wordt gestuurd, meldt zich direct bij de presentiemedewerker. Het briefje dat hij krijgt levert hij in bij de docent. Met de leerling wordt de situatie besproken. In het verzuimprotocol van de vestiging is te lezen welke acties worden ondernomen wanneer eruit sturen regelmatig voorkomt.

Ziek/afwezig melden
Om door te geven dat een kind door ziekte of andere omstandigheden afwezig is, dienen ouder(s)/verzorger(s) dit zo vroeg mogelijk door te geven aan de presentiemedewerkers:
Nijverdal (0548) 53 37 00
Rijssen (0548) 53 38 00

Afspraken met huisarts, tandarts e.d. dienen door leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) zo veel mogelijk buiten het lesrooster om gepland te worden.

Het bestuur van CSG Reggesteyn heeft een aantal beleidsafwegingen gemaakt die de basis vormen voor het protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school.  Meer hierover leest u hier: 
Protocol Medicijngebruik.

Beter melden
Als een leerling na een periode van ziekte weer op school komt, dienen ouder(s)/verzorger(s) dit telefonisch aan school door te geven bij de presentiemedewerkers/administratie of een beter-meld briefje mee te geven aan hun zoon/dochter.

Verlof aanvragen
Als een leerling verlof wil aanvragen voor één of meerdere lessen, dan moet hiervoor altijd vooraf toestemming gevraagd worden, door middel van het invullen van het aanvraagformulier Vakantie en Verlof. richtlijnen en aanvraagformulier vakantie en verlof
Hierin staan tevens de wettelijke kaders beschreven. Het aanvraagformulier is te vinden op de website en tevens te verkrijgen bij de toezichthouders (N), Checkpoint (C) en Escaperoom (R). De unitleider beoordeelt de aanvragen.
Om te beoordelen of de leerling recht heeft op één of meer vrije dagen, gaan we uit van deze wettelijke regeling. Dat betekent dat we verzoeken om extra vakantiedagen meestal niet kunnen honoreren. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen tegen een afwijzing van een verlofaanvraag voor hun kind schriftelijk in beroep gaan bij de vestigingsdirecteur van de school of bij de leerplichtambtenaar van de gemeente waarin de leerling woonachtig is. (extra op website: Neem voor vragen contact op met de unitleider)

Presentieregistratie en -coördinatie
CSG Reggesteyn gebruikt een digitale verzuimregistratie in Magister. Docenten registeren het verzuim en andere onregelmatigheden tijdens alle lessen in Magister. Daarnaast worden signalen die opvallen bij een leerling aan de mentor gemeld.
Het administratief afhandelen van de presentieregistratie en het uitzetten van de eerste maatregelen op het gebied van verzuim wordt uitgevoerd door de presentiemedewerkers van CSG Reggesteyn.
Vestiging Nijverdal H. Dijsselhof en A. Plomp - presentie.n@reggesteyn.nl
Vestiging Rijssen: M. Souverijn en J. de Jong - escaperoom@reggesteyn.nl

De presentiecoördinatie is voor de vestiging Rijssen belegd bij de coördinatoren leerlingondersteuning, voor de vestiging in Nijverdal bij de unitleiders (havo-vwo) en presentiecoördinator (vmbo) (r.dehaan@reggesteyn.nl).

Het belang van regelmatige schoolaanwezigheid
Aanwezigheid doet ertoe! Verzuim is ingedeeld in ongeoorloofd en geoorloofd verzuim, maar zowel geoorloofd als ongeoorloofd verzuim kan negatieve gevolgen hebben. Leerlingen die verzuimen lopen vaker onderwijsachterstanden op, waardoor de kans op zittenblijven of afstromen naar een lager niveau groter is. Daarnaast heeft schoolverzuim ook negatieve effecten op de sociale en emotionele ontwikkeling. Bovendien kan, als het verzuim lang aanhoudt, de terugkeer naar school steeds moeilijker worden, waarmee het risico op gehele schooluitval/thuiszitten toeneemt. Verzuim kan ook signaal zijn van achterliggende problematiek, die mogelijk nog niet in beeld is en vraagt daarom altijd om actie.

Voor meer informatie lees ook: definities schoolverzuim

Tijdig ingrijpen bij verzuim
Aandacht voor schoolaanwezigheid, goede registratie van het verzuim in de les en regelmatige analyse van de verzuimdata op leerlingniveau, gecombineerd met het letten op verzuim(risico)signalen, zijn de basisvoorwaarden van een goede verzuimaanpak op Reggesteyn. Wij gaan daarom bij onregelmatigheden in de schoolaanwezigheid tijdig in gesprek met leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) en proberen samen met hen de achtergrond van het verzuim te duiden en een passende interventie in te zetten.

Ongeoorloofd verzuim: Te laat komen en spijbelen
Een gemiste les is een gemiste kans: jongeren die spijbelen of vaak te laat komen, lopen een groter risico het onderwijs zonder diploma te verlaten. En jongeren zonder diploma hebben minder kans op een baan. Iedereen tussen vijf en achttien jaar is daarom geheel of gedeeltelijk leerplichtig.
Met leerlingen die zonder geldige reden afwezig zijn of te laat komen, gaan we in gesprek, waarna een passende maatregel volgt. Bij veelvuldig verzuim nemen wij contact op met de ouder(s)/verzorger(s).
Reggesteyn werkt hierbij volgens de Regionale Verzuimkaart Twente en de vestigingsprotocollen.

Onze school is verplicht ongeoorloofd verzuim door te geven aan de leerplichtambtenaar via een melding in DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Wij informeren tevens de leerplichtambtenaar over de acties die al ondernomen zijn om het verzuim te stoppen.
Na de melding bij de leerplichtambtenaar treedt de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) in werking en start de leerplichtambtenaar een verzuimonderzoek. Afhankelijk van de achterliggende oorzaken en het type verzuim kunnen verschillende routes worden gevolgd. Voordat een melding in DUO wordt gedaan en contact met de leerplichtambtenaar wordt opgenomen vinden eerst schoolmaatregelen of interventies plaats om het verzuim van de leerling te verminderen. Deze maatregelen staan vermeld in de interne verzuimprotocollen van de Reggesteyn vestigingen.

Voor meer informatie: Folder Methodische Aanpak Schoolverzuim

Spijbelen en Halt
Eén van de routes van de MAS is een verwijzing naar Halt. De Leerplichtambtenaar kan hiernaar verwijzen als een leerling meer dan negen uur heeft verzuimd of twaalf of meer keer te laat is gekomen en de getroffen maatregelen van school niet helpen. Dan volgt een speciale Halt-straf schoolverzuim. De door de leerplichtambtenaar uitgezette acties worden aan school teruggekoppeld.

Leerplichtambtenaren
De leerplichtambtenaar is gekoppeld aan de gemeente waar de leerling woont. Reggesteyn heeft te maken met de volgende leerplichtambtenaren:
– Leerplichtambtenaar gemeente Hellendoorn: de heer K. Stroo Cloeck, k.stroo.cloeck@hellendoorn.nl, 0548 630629
– Leerplichtambtenaar gemeente Rijssen-Holten: mevrouw W. Rietman, w.rietman@rijssen-holten.nl, T 0548 854854
– Leerplichtambtenaar gemeente Wierden: mevrouw M. de Roo, mde.roo@wierden.nl, T 0546 580860
– Leerplichtambtenaar gemeente Hof van Twente: de heer R. Rohaan, r.rohaan@hofvantwente.nl, T 0547- 857323
– Mw. M. Hesselink en Mw. D. Oude Luttikhuis, leerplicht@twenterand.nl, T 0546-840787

Geoorloofd verzuim
Geoorloofd verzuim is verzuim op basis van:
– een ziekmelding, door ouder(s) of verzorger(s) binnen 2 dagen na afwezigheid gemeld
– verleend verlof wegens:
* vakantie buiten schoolvakanties vanwege de specifieke aard van beroep ouder(s)/verzorger(s), aan regels gebonden en max. 10 dagen per schooljaar*.
* gewichtige omstandigheden: een buiten de wil van de ouder(s)/verzorger(s)/jongere gelegen omstandigheid, max. 10 dagen per schooljaar*.
* lestijdverkorting, gebruikmakend van de Variawet, mits vastgelegd in het OPP van de leerling en gemeld bij de Onderwijsinspectie een schorsing of verwijdering van school

Omgaan met geoorloofd ziekteverzuim
In het omgaan met geoorloofd ziekteverzuim worden de M@zl criteria gevolgd en speelt de verwijzing naar de jeugdarts een grote rol. Geoorloofd verzuim hoeft niet in DUO te worden gemeld, tenzij er (het vermoeden van) achterliggende problematiek speelt en de door school uitgezette acties te weinig effect hebben.

De rol van de jeugdarts bij ziekteverzuim
Bij ziekte doet een leerling even niet mee in het onderwijsproces. Dit is niet erg als het incidenteel gebeurt, maar het kan problematisch worden wanneer het ziekteverzuim lang duurt of regelmatig voorkomt. De kans is aanwezig dat er achterliggende problemen spelen. Om daarbij hulp te bieden, werkt onze school nauw samen met de jeugdarts. In de advisering en begeleiding bij ziekteverzuim speelt deze jeugdarts een belangrijke rol. Wanneer het ziekteverzuim van een leerling voldoet aan de M@zl criteria dan gaat school met ouder(s)/verzorger(s) en leerling in gesprek over het ziekteverzuim. Eventueel wordt de leerling ook verwezen voor een consult bij de jeugdarts. Dit consult is erop gericht de oorzaken rondom het ziekteverzuim te verhelderen. Indien nodig maakt de jeugdarts in afstemming met leerling, ouder(s)/verzorger(s) en school een maatwerkplan waarmee de leerling zo goed mogelijk kan blijven deelnemen aan het onderwijs op school. Ook kan de jeugdarts doorverwijzen naar meer specialistische hulp. School ontvangt in overleg met leerling en ouder(s)/verzorger(s) een terugkoppeling van het consult.

De jeugdartsen van de GGD regio Twente, afdeling JGZ:
Vestigingen Nijverdal:
Mevrouw S. Kienhuis, s.kienhuis@ggdtwente.nl, T 06 22 84 33 57

Vestiging Rijssen:
Mevrouw R. Paalman, r.paalman@ggdtwente.nl, T 06 41 55 90 81

Expertise en begeleiding van Ziezon
Scholen kennen een zorgplicht voor leerlingen en zijn daarmee verantwoordelijk voor het onderwijs aan álle leerlingen. Ook voor het onderwijs aan leerlingen die vanwege een ziekte of chronische aandoening extra ondersteuning nodig hebben. Onze school kan in deze gevallen een consulent van Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) inschakelen, die de benodigde hulp kan bieden om aan te sluiten op de onderwijsbehoefte van de leerling op dat moment. Hierdoor wordt de doorgaande leerlijn van de leerling zo min mogelijk onderbroken, blijft de leerling betrokken bij de klas en houdt hij/zij contact met zijn/haar docenten, klasgenoten en (school)vrienden.

Schorsen en verwijderen
Bij acute (onveilige) situaties mag een school een leerling voor maximaal vijf schooldagen schorsen. Scholen zijn verplicht om schorsingen van langer dan een dag bij de Inspectie van het Onderwijs te melden (via het meldingsformulier schorsing en verwijdering in het Internet Schooldossier). De school moet er in die periode voor zorgen dat het onderwijs zoveel mogelijk ononderbroken doorloopt, bijvoorbeeld door schoolwerk mee naar huis te geven (zorgplicht ononderbroken ontwikkeling). Daarnaast moeten voorgenomen verwijderingen van school ook bij de Inspectie gemeld worden. De Inspectie van het Onderwijs controleert of scholen aan de wettelijke voorschriften voldoen en spreken scholen of schoolbesturen aan waar dat nodig is. Een schorsing of verwijdering valt onder geoorloofd verzuim. Meer informatie is te vinden op: https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/schorsen-en-verwijderen/schorsen-en-verwijderen-voortgezet-onderwijs en in het protocol schorsen en verwijderen CSG Reggesteyn.

Openbaar vervoer

Als in verband met de dienstregeling van het openbaar vervoer problemen ontstaan (aan het begin, les 1 of eind van een lesdag, les 9), kunt u contact opnemen met de unitleider voor een passende regeling voor de vestiging Rijssen. 

Voor de vestiging De Willem de Clercqstraat kunt u contact opnemen met de medewerker in het opvanglokaal ‘Checkpoint’ om te kijken naar een passende regeling. Dit geldt voor het begin van de lesdag.

Moderne communicatiemiddelen

We willen op school dat iedereen veilig is. Dat betekent geen onbeperkt gebruik van mobiele telefoon en internet.

De mentor kan aangeven wat de regels van de vestiging zijn.

Op de foto

Elk jaar zet onze schoolfotograaf alle leerlingen individueel op de foto. Deze foto gebruiken wij voor onze administratie en op de schoolpas die de leerling krijgt. De pas is onder andere geschikt als betaalmiddel en om boeken te lenen in onze mediatheek. De foto en de pas zijn verplicht op Reggesteyn en vallen onder de regels van onze school.

Document Privacyverklaring Website

Privacy

Vanaf vrijdag 25 mei 2018 gelden nieuwe regels inzake privacy. Dit is geregeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Reggesteyn hecht veel waarde aan uw privacy en heeft daarom verschillende maatregelen getroffen om te voldoen aan deze nieuwe Europese privacyverordening. Deze zijn vastgelegd in onze privacy- verordening, die u kunt lezen op onze website www.reggesteyn.nl/regelingen en afspraken

Als scholengemeenschap hebben wij uiteraard te maken met diverse systemen voor het gebruik van persoonsgegevens (bijvoorbeeld Magister).

Inmiddels hebben wij aanpassingen gedaan en overeenkomsten opgesteld om zo de beveiliging van het gebruik van persoonsgegevens aan te scherpen.

Naast de beveiliging worden interne bedrijfsprocessen aangescherpt. Daarnaast hebben we een functionaris gegevensbescherming aangesteld, die toezicht houdt op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming binnen onze school.

Publicatie beeldmateriaal

In verschillende situaties op school maken we foto’s of filmpjes. Die gebruiken we bijvoorbeeld op onze facebookpagina of website. Aan het begin van het schooljaar kunnen ouders en leerlingen via Magister de privacyvoorkeuren aangeven. U kunt de al dan niet gegeven toestemming op elk gewenst moment in dat systeem ook weer veranderen. Hierover ontvangt u van ons nader bericht.

Verboden

Op onze school is het voor leerlingen niet toegestaan bij zich te dragen of te gebruiken:

 • alcoholhoudende dranken
 • drugs
 • vuurwerk
 • slag-/steek-/vuurwapens (of overige voorwerpen die anderen kunnen verwonden).

Wanneer we serieus vermoeden dat een leerling een of meer van de bovengenoemde zaken bij zich heeft, kan de unitleider – samen met de leerling en een andere medewerker – hiernaar zoeken in de tas of het kluisje van de leerling.

Als we een leerling betrappen op bezit van verboden middelen/ voorwerpen, doen we altijd aangifte bij de politie. Ook kan hij van school gestuurd worden.

Anti-drugsbeleid

CSG Reggesteyn voert een duidelijk antidrugsbeleid. Gebruik of bezit van drugs leidt altijd tot sancties. In het ergste geval betekent dit dat de school een leerling definitief van school stuurt.

De directie kan een leerling die handelt in drugs op het terrein van school (direct) van school sturen. Bij het vermoeden van drugsgebruik volgt direct een gesprek met de unitleider. Hierna hebben we contact met de ouders.

Pestprotocol

[document not found: 58c7b590-3c00-4fee-871b-22434ed395ab]
Informatie
Stappenplan Pestaanpak Reggesteyn

Protocol huiselijk geweld en kindermishandeling

19 Protocol Meldcode Huiselijk Geweld En Kindermishandeling Website Versie Reggesteyn 2021 1
Protocol Medicijnverstrekking En Medisch Handelen Csg Reggesteyn 2021 2025

KLACHTENREGELING

Onderwijs is mensenwerk. Waar mensen dagelijks zo intensief met elkaar omgaan als op een school, gaat er wel eens wat fout. Wij willen het graag horen wanneer er iets fout gaat. Wij kunnen het dan rechtzetten en beter nog, in het vervolg voorkomen. We hechten er waarde aan dat u eerst met ons in gesprek gaat. Vaak valt in een gesprek al veel op te lossen.

Heeft u een klacht, dan kunt u bij ons terecht. Elke klacht handelen wij af via een vaste procedure. Voor klachten over het onderwijs kunt u terecht bij de betreffende docent en de unitleider. Zij gaan met u in gesprek. Is het probleem niet opgelost? Dan kunt u terecht bij de vestigingsdirecteur. Bieden de gesprekken geen oplossing, dan kunt u een officiële klacht indienen.

  Reglement
  Korte Klachtenprocedure
  Reglement
  Klachtenregeling Volledig

  Er zijn drie hoofdtypen klachten:

  1. Klachten die te maken hebben met het onderwijs (lesgeven, toetsen, dagelijkse zaken). De route hiervoor is: gesprek met betreffende docent en/of unitleider, eventueel een gesprek met de vestigingsdirecteur en/of het indienen van een formele klacht.
  2. Klachten over schoolexamens en het centraal schriftelijk examen. Bekijk hiervoor de Regeling beroep onregelmatigheden eindexamens. U kunt uw klacht indienen bij de examencommissie van de vestiging. 

   Klachten over examens
   In de bovenbouw werken leerlingen naar het centraal examen toe. Alle stappen zijn formeler dan in de onderbouw, regels en besluiten zijn vaak vanuit de overheid opgelegd. Er zijn twee belangrijke documenten waarin afspraken en regels rond toetsen en examens staan: het programma van toetsing en afsluiting (pta) en het examenreglement. Deze vindt u in Magister.

  3. Klacht indienen bij de examencommissie
   Hebt u een klacht die te maken heeft met de toetsen voor het schoolexamen of met het centraal
   examen? Bekijk hiervoor de Regeling beroep onregelmatigheden eindexamens.
   U kunt uw klacht indienen bij de examencommissie van de vestiging.
   Bent u niet tevreden over de afhandeling, dan kunt u terecht bij: Commissie van Beroep
   inzake onregelmatigheden Eindexamen
   Drienerparkweg 16, Hengelo
   Postbus 864, 7550 AW Hengelo
   (074) 245 55 55
  4. Overige klachten (klacht na een conflict, klacht over gedrag). Voor dit soort klachten hebben wij een vaste procedure. U kunt daarbij gebruikmaken van de hulp van de (interne) contactpersoon van school: Interne contactpersonen.
   Is uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld? Dan kunt u contact opnemen met de Landelijke klachtencommissie. Deze commissie heeft een vertrouwenspersoon die gevraagd en ongevraagd advies geeft.

  Externe vertrouwenspersonen

  U kunt zich richten tot de externe vertrouwenspersoon als u:

  • in vertrouwen uw klacht wilt melden
  • advies wilt over de manier waarop u uw klacht kunt melden.

  Reggesteyn heeft twee externe vertrouwenspersonen aangesteld. De vertrouwenspersoon onderzoekt met de melder of klager of een gebeurtenis aanleiding vormt tot het indienen van een klacht en bij wie: een leidinggevende, het bevoegd gezag (het college van bestuur), of de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk van het bevoegd gezag en heeft geheimhoudingsplicht. De vertrouwenspersoon bemiddelt en/of begeleidt de ‘klager’ bij de klachtprocedure en eventuele aangifte. Hij geeft het bevoegd gezag gevraagd en ongevraagd advies over te nemen besluiten. De vertrouwenspersoon kan of de klager of de aangeklaagde bijstaan. Wilt u in vertrouwen iemand spreken over uw ervaringen of (in vertrouwelijkheid) melding maken van grensoverschrijdend gedrag? Dan kunt u contact zoeken met een van de vertrouwenspersonen.

  Mw. M.J. van Dasselaar
  (06) 113 897 85 
  mjvandasselaar@xs4all.nl

  Dhr. A.H. Zilverberg
  (06) 502 977 40 
  a.h.zilverberg@hetnet.nl

  Vertrouwensinspectie onderwijs

  Voor vragen of klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld en psychisch

  geweld (zoals grove pesterijen), kunt u contact opnemen met een van de

  vertrouwensinspecteurs. Samen met u zoekt hij of zij naar de meest wenselijke aanpak.

  Wilt u in deze gevallen altijd direct contact zoeken met de voorzitter van het college van bestuur?

  Meldpunt vertrouwensinspecteurs

  Meldpunt vertrouwensinspecteurs:

  (0900) 111 3 111

  Bereikbaar onder kantooruren tegen het lokale tarief.