Ouders & Leerlingen

Ouders

Goede contacten tussen u en school zijn in het belang van ons allemaal en zeker in het belang van de leerlingen. Wij hechten sterk aan een goede band met de ouders van de kinderen die zij dagelijks aan ons toevertrouwen. Op welke manieren heeft u contact met CSG Reggesteyn?

Persoonlijk kennismaken

Het contact tussen ouders en school vindt vooral plaats via de mentor. Natuurlijk bent u altijd welkom om contact met de school of met de docenten te zoeken wanneer u dit graag wilt. Verder plannen we ieder schooljaar momenten waarop we u uitnodigen naar school te komen.

Ouderavond

Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders een uitnodiging voor een kennismakingsavond. U kunt kennismaken met de unitleider en de mentoren.

In de brugklas vertellen we u over de wijze waarop uw zoon of dochter het huiswerk kan plannen en uitvoeren.

Spreekavond

In een schooljaar houden we spreekavonden (na de voortgangsvergaderingen). Aan begin van het jaar krijgt u de data van de spreekavonden. Op de spreekavonden kunt u een tien-minutengesprek voeren met de mentor en/of de docenten. Ook buiten deze avonden om kunt u een afspraak maken met een docent, unitleider of vestigingsdirecteur.
Bij het Praktijkonderwijs is er aan het begin van het schooljaar een kennismakingsavond. Daarna is er in oktober een verwachtingsgesprek waarbij het zogeheten 'MOP' wordt besproken. Daarna is er in januari en in juni een voortgangsgesprek. Hier worden de doelen, theoretische en praktische resultaten en stage besproken. 

De Ouderinfo / Magister

De ouderinfo informeert u over activiteiten en onderwijskundige zaken op de vestiging waar uw kind naartoe gaat. De info van de vestiging van uw kind ontvangt u regelmatig op uw eigen e-mailadres.

Daarnaast krijgt u wekelijks ons schoolbrede online ‘Reggesteyn nieuws’.

Ouders kunnen inloggen op Magister en daar onder andere de cijfers en het verzuim van hun kinderen bekijken.

Leerlingen en ouder(s) en/of verzorgers van het Praktijkonderwijs kunnen inloggen in Presentis om alles te zien wat over de leerling en door de leerling wordt bijgehouden. 

Ouders bouwen mee aan de school

Betrokkenheid van ouders en ouderparticipatie hebben wij hoog in ons vaandel staan. Wilt u meedenken over en meewerken aan ontwikkelingen in de school? Dat kan, bijvoorbeeld in een van onze klankbordgroepen.

Informatie aan gescheiden ouders

Na een scheiding kunt u kiezen voor co-ouderschap. U bent dan beiden nauw betrokken bij de opvoeding van uw kind en het onderwijs dat hij krijgt. Als er geen sprake is van co-ouderschap, draagt de ouder bij wie het kind (het merendeel deel van de tijd) woont, als verzorgende ouder de grootste verantwoordelijkheid. Deze ouder onderhoudt de contacten met school.

Wettelijk gezien is het de bedoeling dat de verzorgende ouder die informatie deelt met de niet-verzorgende ouder. Soms is dit niet mogelijk. Wanneer u in dat geval, als niet-verzorgende ouder, op de hoogte wilt blijven van de schoolontwikkelingen van uw kind, kunt u contact opnemen met de vestigingsdirecteur. De school verstrekt in principe de informatie. Vanwege zwaarwegende belangen van uw kind, kan de directie besluiten de informatie niet te geven.

Klankbordgroepen ouders

Binnen elke unit bestaat een klankbordgroep voor ouders. Gedurende het schooljaar wisselt de unitleider driemaal met ouders van gedachten over hun ervaringen met de unit. Voor de unitleider is dit een belangrijke informatiebron, naast de informatie vanuit leerlingen en het overleg met docenten en onderwijsassistenten.

Het is een beleidsmatig overleg. Individuele situaties (namen, klachten, incidenten) horen niet in de klankbordvergadering thuis. Daarvoor is de directe communicatie van ouders met de mentor of unitleider, of eventueel de klachtenprocedure.
Tijdens de kennismakingsavonden krijgt u meer informatie over de klankbordgroepen en over de wijze waarop u kunt deelnemen.

ANDERE VORMEN VAN OUDERPARTICIPATIE

Wij stellen het zeer op prijs als ouders actief een rol spelen binnen de school. Dat kan als vrijwilliger, bijvoorbeeld in de mediatheek. Reggesteyn maakt graag gebruik van ouders voor verschillende activiteiten en hand- en spandiensten.

Financien

Op het gebied van financiën en administratieve regelingen vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

Laptop leerjaar 1

Digitaal onderwijs past in onze huidige tijd, daarom vinden we dat dit mogelijk moet zijn voor iedereen. Om die reden krijgen alle brugklassers van Reggesteyn in het nieuwe schooljaar een laptop. Ouders hoeven hiervoor geen extra ouderbijdrage te betalen. Wel vragen we ouders akkoord te gaan met een bruikleenovereenkomst en een borg van € 50,-

We zien dat door inzet van digitale middelen het aanbod voor leerlingen wordt vergroot en de motivatie om te leren toeneemt. De boeken blijven naast de laptops ook gewoon onderdeel van het leermiddelenpakket. Zoals gezegd zorgen wij voor de laptop, we leveren er dit jaar ook een beschermhoes bij. Wilt u als ouders/verzorgers zorgen voor een goede tas voor tijdens het transport? Dit kan door bijvoorbeeld een rugzak te kopen met laptopvak. Het formaat van de laptops is een scherm van 11,6” (afmetingen incl. hoes: 320mm x 230mm x 30mm).

Meer weten over ons laptoponderwijs? Kijk mee!

Onze leerling Tygo laat zien hoe hij de laptop in de klas gebruikt:

Minimabeleid en reductie

Minimabeleid
De gemeenten Hellendoorn, Rijssen-Holten en Wierden hebben regelingen die schoolgaande kinderen van inwoners met een laag inkomen de kans geven deel te nemen aan schoolactiviteiten.
De regeling biedt een bijdrage in kosten die u maakt voor schoolgaande kinderen van 2 tot en met 18 jaar.

Gemeente Hellendoorn: telefoon: (0548) 63 02 15
www.hellendoorn.nl – tabblad: Werk en ondernemen – onderdeel: Werk en inkomen – Minimaregelingen

Stichting Hulpfonds Hellendoorn Kindpakket: Heeft u een laag inkomen en woont u in de gemeente Hellendoorn? Dan kunt u in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) vergoeding van het schoolgeld of de vrijwillige ouderbijdrage van uw kind. Hiervoor kunt u een beroep doen op het Kindpakket van de Stichting Hulpfonds Hellendoorn. Op www.stichtinghulpfondshellendoorn.nl vindt u een rekentool waarmee u kunt nagaan of dit voor u van toepassing is. Ook leest u op deze website hoe u de vergoeding kunt aanvragen. U kunt ook een e-mail sturen naar kindpakket@stichtinghulpfondshellendoorn.nl voor meer informatie.

Gemeente Rijssen-Holten: telefoon: (0548) 85 48 38
www.rijssen-holten.nl – tabblad: Digitaal loket – thema: Belastingen, uitkeringen en toeslagen – product: Bijdrage regeling maatschappelijke participatie en schoolgaande kinderen. / Balie: ‘Werk en inkomen’.

Gemeente Wierden: telefoon: (0546) 58 09 90
www.wierden.nl – tabblad: Producten & Diensten – onderdeel: Regelingen voor mensen met een laag inkomen – declaratiefonds.

Reductie- en kwijtscheldingsregeling
Reggesteyn kent een reductie- en kwijtscheldingsregeling. De regeling is een aanvulling op al bestaande regelingen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de minimaregelingen van de verschillende gemeenten.

De regeling houdt in dat de ouders overleggen met de unitleider van hun zoon/dochter over reductie of kwijtschelding van de ouderbijdrage. Als ouder toont u daarbij aan dat u de financiële verplichtingen uit de getekende overeenkomst niet kunt nakomen. Gebruikmaken van de Reggesteyn-regeling kan alleen wanneer uit uw gegevens blijkt dat u niet in aanmerking komt voor andere regelingen (of het probleem hiermee onvoldoende kunt oplossen).

De unitleider overlegt met de centrale administratie over reductie of kwijtschelding van de ouderbijdrage. Na overleg stelt het college van bestuur de reductie / kwijtschelding officieel vast. Bij reductie of kwijtschelding mag de leerling gewoon deelnemen aan de activiteiten en excursies.

Boekenregeling

Uw kind krijgt van onze school een boekenpakket in bruikleen. Omdat de boeken een aantal jaren achter elkaar ‘mee moeten’, verwachten we van leerlingen dat zij zorgvuldig met de geleende boeken omgaan. Aan het eind van het schooljaar leveren leerlingen hun gebruikte boeken ongekaft in. Na een controle nemen we de gebruikte boeken weer in. Schade aan gehuurde boeken kan oplopen tot maximaal zeventig procent van de nieuwprijs.

Vrijwillige ouderbijdrage

Reggesteyn vindt dat goed onderwijs meer moet zijn dan de lessen en lokalen die de overheid betaalt. Naast onze lessen bieden wij uw kind verschillende zaken. Denk bijvoorbeeld aan buitenschoolse en culturele activiteiten, excursies, werkweken en introductiedagen. En aan de collectieve school-ongevallenverzekering. De kosten hiervan worden niet of niet voldoende door de overheid vergoed.
Om te zorgen dat ons onderwijs eigentijds en gevarieerd blijft, vragen wij u deel te nemen aan het fonds ‘vrijwillige ouderbijdrage’.

Aan het begin van het schooljaar krijgt u bericht van onze afdeling Financiën en Control.
U geeft aan, aan welke onderdelen u wilt deelnemen en hoe u wenst te betalen. U kunt besluiten niet (of niet voor alle onderdelen) te betalen. Dit kan betekenen dat uw kind – aan het niet betaalde onderdeel – niet kan deelnemen. Na ondertekening ontstaat vanzelfsprekend de verplichting het deelnamebedrag te betalen.

Extra kosten
Afhankelijk van de opleiding, kan het voorkomen dat er extra activiteiten, speciaal voor dat schooltype of afdeling zijn die extra geld kosten. In deze gevallen informeren we u apart over de kosten hiervan.

Het innen van de ouderbijdrage verloopt digitaal. Zie hiervoor de Instructievideo ouderbijdrage.

Vergoeding schoolkosten (voor leerlingen)

Je wordt 18 jaar en volgt een opleiding in het voortgezet onderwijs of het volwassenenonderwijs. Voor school moet je dan meerdere zaken aanschaffen. Nu je ouders geen kinderbijslag meer voor je krijgen, kun je in aanmerking komen voor een (maandelijkse) tegemoetkoming voor deze kosten.

De ‘tegemoetkoming scholieren’ is een gift en bestaat uit een basistoelage en een aanvullende toelage.
Meer informatie vind je op de site van Dienst Uitvoering Onderwijs: www.duo.nl. Je kunt ook bellen naar de infolijn: (050) 599 77 55.

Scholieren & verzekering

Onze leerlingen zijn op school verzekerd tegen de gevolgen van ongevallen.
De feiten over de scholierenongevallenverzekering op een rij:

 • De verzekering geldt vanaf een uur voor de aanvang van de lessen en loopt tot een uur na het eindigen ervan.
 • De verzekering geldt verder tijdens werkweken, schoolkampen en excursies die onder de verantwoordelijkheid van de school vallen.
 • De verzekering dekt geen materiële schade als brillen en fietsen.
 • Leerlingen van school zijn ook verzekerd tegen de gevolgen van ongevallen die tijdens de verplichte stage of praktijktijd gebeuren. De uitkeringen zijn gelijk aan die van de ongevallenverzekering.

Excursies of buitenlandreizen

Aanvullend aan de rubriek schoolongevallenverzekering in het basispakket wordt met deze verzekering op doorlopende basis een reisverzekering aangeboden die wereldwijd dekking geeft voor reizen, kampen en excursies, die door of onder auspiciën van de onderwijsinstelling plaatsvinden.

De verzekering geeft o.a. dekking voor:

 • medische- en tandheelkundige kosten bij ziekte
 • extra kosten zoals kosten langer verblijf, extra terugreiskosten, overkomst familie
 • extra kosten bij terugroeping, etc.
 • bij uitval vervoermiddel: kosten vervangend vervoermiddel
 • hulpverlening door SOS International te Amsterdam, telefoonnummer (020) 651 51 51
 • reddings- en repatriëringkosten in geval van ziekte of ongeval
 • transportkosten stoffelijk overschot bij overlijden door ziekte of ongeval
 • bagage
 • schade aan logiesverblijven en/of hun inventaris.

Eigen risico: € 50,00 per reis voor bagage.

Aansprakelijkheid door school

CSG Reggesteyn heeft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. De verzekering biedt zowel de school, als de mensen die voor school actief zijn (bestuursleden, medewerkers, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. De aansprakelijkheid van school kan leiden tot misverstanden. Om die te voorkomen, geven wij hieronder aan wat niet onder de aansprakelijkheid van school valt.

 1. De school is niet aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en de buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wij vergoeden dus niet alle schade die in schoolverband ontstaat.
 2. De school is alleen aansprakelijk wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De schade aan een bril bijvoorbeeld, die tijdens de gymnastiekles beschadigt, valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering.
 3. De school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of als zij jonger zijn dan 14 jaar: hun ouders) zijn zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten en ook voor eventuele schade die zij veroorzaken.

Het is voor u dus van belang om een particuliere aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten (als u die nog niet hebt).

Kluis gebruiken

Leerlingen van de vestiging Willem de Clercqstraat en de vestiging in Rijssen krijgen allemaal een kluisje waarin ze allerlei persoonlijke dingen kunnen opbergen, zoals jas, tas en gymspullen.

Voor de leerlingen van de vestiging Noetselerbergweg bestaat de mogelijkheid een kluisje te huren voor een bedrag van 12 euro per jaar. Zij kunnen dit regelen via de vestigingsadministratie.

Controle
De leiding van de school heeft altijd het recht om de inhoud van de kluis – in aanwezigheid van de leerling – te controleren.

Grafische rekenmachine

Bij de invoering van de examenprogramma’s in de bovenbouw van havo, atheneum en gymnasium heeft de wetgever bepaald dat elke leerling die in augustus 2019 start in leerjaar 4 van havo, atheneum en gymnasium, dient te beschikken over een grafische rekenmachine voor het vak wiskunde. Deze rekenmachine moet voorzien zijn van een zogenaamde examenstand.

Er zijn meerdere goed bruikbare machines op de markt. Om klassikale instructie over de grafische rekenmachine mogelijk te maken is het wenselijk dat alle leerlingen over dezelfde machine beschikken. De school heeft gekozen voor de CASIO FX-9860GII. Met VanDijk hebben we een afspraak gemaakt dat deze machine via hen kan besteld kan worden.

In het winkelmandje kan de actiecode ‘B2SREGGESTEIJN’ ingevoerd worden waarmee 10% korting wordt verkregen en de machine kost dan € 86,40.

Klik om te bestellen op de volgende link: https://www.vandijk.nl/boekenlijst/Reggesteijn

De leerlingen

De allerbelangrijkste groep op school zijn de leerlingen. Wij willen dat leerlingen een actieve rol spelen in hun eigen vorming. Op hun eigen niveau verwachten we daarom van leerlingen een betrokken en verantwoordelijke houding. Dat betekent dat leerlingen zich ook kritisch mogen opstellen. We gaan er daarbij vanuit dat leerlingen zich houden aan de kernwaarden en dat er tussen leraren en leerlingen wederzijds respect is.

Meerderjarig?

Een leerling van 18 jaar is wettelijk meerderjarig en daarmee handelingsbekwaam. Een handeling als bijvoorbeeld het ondertekenen van een absentiebriefje of een rapport is in principe niet zomaar terug te draaien door de ouders. Ouders zijn verplicht hun kinderen tot 21 jaar zo (financieel) te ondersteunen dat zij hun opleiding kunnen afmaken. Graag zouden wij u om deze reden als school van alleon twikkelingen op de hoogte willen blijven houden. In verband met de wet op de privacy is dit echter niet toegestaan. Ons administratie-systeem, waar bijvoorbeeld cijfers te zien zijn, is voor leerlingen vanafachttien jaar alleen door henzelf in te zien. Eventueel kunnen zij ervoor kiezen het vinkje bij deze “uitsluiting van anderen” uit te zetten, maar dit bepaalt de meerderjarige leerling zelf.

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Onze leerlingen vragen wij regelmatig aan te geven welke zaken zij goed vinden gaan op school en waarvan zij denken dat het beter kan. Op basis van de uitkomsten gaan we binnen school het gesprek aan. Waar enigszins mogelijk proberen we in te spelen op de verbeterpunten die leerling aangeven.

Leerlingenstatuut

Elke leerling op onze school heeft rechten en plichten. Die staan omschreven in het leerlingenstatuut. Het leerlingenstatuut kent een algemeen gedeelte en afspraken over de dagelijkse dingen zoals aanwezigheid, gedrag, veiligheid voor zichzelf en anderen, schade, huiswerk. Verder staan in het statuut de grondrechten van leerlingen (vrijheid van meningsuiting, uiterlijk en vergadering) en het recht op privacy. Ook staan bijvoorbeeld de toetsvrije dagen vermeld.

HET LEERLINGENSTATUUT IN EEN NOTENDOP:

 1. Een leerling heeft rechten en moet zich houden aan de plichten als gevolg van zijn inschrijving op onze school. Als leerlingen minderjarig zijn, spreken we de ouders aan op hun verantwoordelijkheid.
 2. Leerlingen houden in hun gedrag en uitspraken rekening met de grondslag en de doelstelling van de school.
 3. Leerlingen en medewerkers zorgen met elkaar voor een werkbare situatie waarin leerlingen goed onderwijs kunnen krijgen.
 4. Leerlingen houden zich aan regels die gelden op school en op het schoolterrein. Leerlingen mogen op hun beurt medewerkers en organen van de school (als de MR) aanspreken op de regels die voor hén gelden.
 5. Leerlingen en medewerkers hebben respect voor elkaar en voor alle andere personen in de school. Dit geldt ook voor elkaars spullen.

Leerlingparticipatie

Leerlingen kunnen op diverse terreinen meedenken over beleidsmatige zaken van Reggesteyn. Zo zijn er klankbordgroepen voor leerlingen. Hier kunnen zij aangeven hoe zij vinden dat het op school binnen de unit gaat. Daarnaast heeft een delegatie vanuit leerlingen zitting in de MR en is op de vestiging Noetselerbergweg een leerlingenraad aanwezig.

Spelregels voor leerlingen
Om ervoor te zorgen dat alles op school goed verloopt en om ervoor te zorgen dat leerlingen weten waar ze aan toe zijn hebben we een aantal spelregel vastgelegd.

 • Tijdens de les snoep, eet of drink je niet.
 • Je jas, das (bromfietshelm) stop je in je kluis. Als je die niet hebt, gebruik je hiervoor de kapstok.
 • Tijdens de les ben je in het lokaal; niet in de gang of garderobe.
 • Je gedraagt je rustig en correct tegenover je medeleerlingen en tegenover alle medewerkers van school.
 • Zonder toestemming van de unitleider verzuim je geen lessen.
 • Je mobiel gebruik je niet (ook niet om beeld- en/of geluids- opnames te maken), behalve op de plekken waar het is toegestaan of voor een lesopdracht.
 • Tijdens de gymles draag je een Reggesteynshirt en een goedzittende sportbroek.
 • Tijdens de praktijkles draag je de voorgeschreven werkkleren.
 • Vandalisme bij ict bestraffen we met een boete van minimaal 70 euro. Dit doen we omdat de systeembeheerder kosten moet maken om herstelwerkzaamheden uit te voeren.

Aanvullend op deze basisregels heeft elke vestiging specifieke regels.

Klachtenprocedure voor leerlingen

Een leerling die niet tevreden is, gaat altijd eerst naar de mentor om dit te bespreken. Als gesprekken met de mentor en met de unitleider niet leiden tot een goede oplossing, kan een leerling een klacht indienen. Om begeleiding te krijgen en te weten hoe hij dit het beste kan aanpakken, kan de leerling hulp vragen aan de contactpersoon.

Klankbordgroepen leerlingen

Elke unit heeft een eigen klankbordgroep. Die behartigt de belangen van de leerlingen op CSG Reggesteyn. Deze klankbordgroep bespreekt leerlingzaken van de eigen vestiging en overlegt met de unitleider of de vestigingsdirecteur.

Informatie
Ondersteuningskaart