Onderwijs

Het onderwijs op Reggesteyn

CSG Reggesteyn kent verschillende leerroutes en schooltypen. U kunt lezen hoe wij ervoor zorgen dat onze leerlingen terecht komen bij een leerweg die het beste bij hen past. Daarna volgt een overzicht van alle schooltypen.

De juiste leerroute

Het plaatsen van elk kind in de juiste leerweg is een zorgvuldig proces. Wij volgen het advies van de basisschool en nemen contact op om ervoor te zorgen dat ieder kind op de juiste plek terecht komt. In de meeste gevallen bepalen we in het eerste jaar welk schooltype voor uw kind het meest geschikt is. Welke leerroute uw kind ook volgt, het is nooit een eindstation. Leerlingen kunnen tussentijds overstappen of na een afgeronde leerweg doorstromen naar een andere leerweg op Reggesteyn. In principe bereidt elke leerweg de leerling voor op een vervolgopleiding aan middelbaar, hoger of universitair onderwijs.

Praktijkonderwijs

Het praktijkonderwijs (pro)  is bedoeld voor leerlingen die theoretisch leren moeilijk vinden, en beter leren in de praktijk. Het praktijkonderwijs biedt de leerling praktisch onderwijs, waardoor hij/zij zich kan redden in de maatschappij. Dit onderwijs richt zich op zelfstandig wonen en werken, goed omgaan met de vrije tijd, en goed burgerschap. In deze voorbereiding ontvangen de leerlingen de lessen en de ondersteuning die ze nodig hebben. Aan het eind van hun schoolcarrière in het praktijkonderwijs ontvangt de leerling het diploma praktijkonderwijs op basis van zijn/haar opgebouwde portfolio van behaalde competenties.
Na het afronden van het praktijkonderwijs kunnen de leerlingen doorstromen naar de Entree-opleiding in het MBO of worden ze vanuit school begeleid naar doorstroom richting een baan.  Daarnaast kopen we ook Entree onderwijs in. Er is een samenwerkingsverband met het ROC van Twente waarbij we leerlingen het Pro-ROC traject kunnen laten volgen. Leerlingen blijven bij ons ingeschreven, zijn 1 of 2 dagen bij Reggesteyn, 1 dag op het ROC en 2 of 3 dagen op stagen. Docenten van het praktijkonderwijs begeleiden het traject, na een jaar kunnen de leerlingen het Entree diploma halen en kunnen daarna doorstromen naar niveau 2. 
De leerlingen van het praktijkonderwijs leggen dus op Reggesteyn een goede basis voor hun toekomst!

Europees Sociaal Fonds
Via de gemeente Enschede is subsidie aangevraagd voor de arbeidstoeleiding van leerlingen uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs en het Praktijkonderwijs in de regio Twente.

Ook onze school krijgt dit schooljaar een financiële bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds. Deze subsidie wordt bij ons op school ingezet om de stap van school naar arbeid of vervolgonderwijs zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Wij zetten deze subsidie in voor aanvullende stagebegeleiding, financiering van (externe) branchegerichte cursussen en verhogen van de kwaliteit van praktijklessen.

havo, atheneum, gymnasium

Op havo (hoger algemeen vormend onderwijs) wordt een beroep gedaan op je zelfstandigheid en je vermogen om je kennis toe te passen in een nieuwe situatie. Deze vaardigheden komen van pas wanneer je na vijf jaar je diploma hebt behaald en bijvoorbeeld wilt doorstromen naar het vwo of verder gaat studeren op het hbo (hoger beroepsonderwijs).

In de eerste jaren helpen we je met het plannen van huiswerk en het voorbereiden op toetsen. We proberen je een route op maat te bieden door optimaal te differentiëren binnen de verschillende vakgebieden. Moderne onderwijsmethodes bieden je de mogelijkheid om naast je boek gebruik te maken van een online omgeving die veel mogelijkheden tot herhaling en verdieping biedt.

In het laatste jaar van de onderbouw ben je dan ook in staat om een gefundeerde keus te maken voor een profiel dat richtinggevend is voor je vervolgopleiding. Je kunt kiezen uit de volgende profielen:

 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek

In de bovenbouw die start in het vierde jaar spelen zelfstandigheid, zelfwerkzaamheid en verantwoordelijkheid voor je eigen werk een grote rol. Je ontwikkelt eigenschappen die je een grotere kans geven om je schoolloopbaan succesvol te vervolgen.

Technasium

Het technasium is een speciaal programma voor leerlingen van atheneum en havo. In de brugklas maken havo- en atheneumleerlingen kennis met het technasium. Het technasium laat je op een leuke, speelse manier de wereld van natuur en techniek zien. Met een technasium-opdracht sta je voor de uitdaging om een slimme en praktische oplossing te bedenken voor vraagstukken van de overheid of het bedrijfsleven. Het zijn realistische opdrachten, waarvoor we samenwerken met organisaties en bedrijven uit de regio.

Bij het technasium staat het vak Onderzoeken & Ontwerpen centraal. Bij O&O doe je onderzoek en maak je een ontwerp voor een product. Bij dit vak werk je met klasgenoten samen aan een echte opdracht.
Eerst krijg je een instructie van een deskundige uit het werkveld. Daarna voer je onderzoek uit en ga je aan de slag met het maken van een ontwerp. Het resultaat presenteer je met je groep  aan je opdrachtgever. Het ontwerp moet in de praktijk uitvoerbaar zijn.

Meer over het technasium
Meer weten over ons technasium? Klik hier!

VMBO

Het vmbo staat voor: voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Het is een opleiding van vier jaar die je voorbereidt op een middelbare beroepsopleiding (mbo). Op het vmbo werken we met profielen. Deze sluiten aan op de behoefte van het bedrijfsleven en de maatschappij. Na het vmbo kun je nog alle kanten op. Er zijn voldoende mogelijkheden om een andere richting te volgen. Ook het vmbo zelf heeft veel verschillende richtingen.
Sommige kinderen hebben extra aandacht nodig. Dit bieden we met het ondersteunend onderwijs.

Theoretische leerweg (tl)
De theoretische leerweg is een richting waarbij je vooral theorie volgt. Naast theorie krijg je in de bovenbouw het beroepsgerichte vak ‘diensten & producten’. Verder krijg je als leerling veel algemeen vormende vakken. Het vakkenpakket stemmen we af op de vervolgopleiding. Met de theoretische leerweg heb je een goede aansluiting op het hoogste niveau van het mbo. Ook is doorstromen naar havo mogelijk.

De beroepsgerichte leerweg (bl)
De naam van de beroepsgerichte leerweg is duidelijk. Hier leer je de basisvaardigheden voor een beroep. Je kiest voor een opleiding met veel praktijk. Je leert veel door te doen. Je zoekt zelf, of samen met anderen, uit hoe iets werkt. Bijvoorbeeld op de computer. Ook krijg je de theorie om in de praktijk je opdrachten te kunnen doen.

In de onderbouw krijg je vakken uit alle sectoren van het vmbo. De keuze voor een profiel (Profielen vmbo) volgt aan het einde van leerjaar 2. We bereiden je daarop met het vak ‘mens & beroep’. In het derde en vierde jaar volg je vakken die aansluiten op de beroepspraktijk. Op Reggesteyn bootsen we de praktijk “zo echt mogelijk” na. Om een goed beeld te krijgen van je beroepsrichting, loop je stage in een bedrijf, instelling of gezin.

Kader en basis (kbl en bbl)
Ben je een kaderleerling? Dan krijg je per week meer theorie-uren. Met jouw diploma ga je naar niveau 2, 3 of 4 van het mbo. Een basisleerling volgt meer praktijkuren. Met je diploma basis-beroeps kun je naar niveau 2 van het mbo.

Atheneum en Gymnasium

Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) duurt zes jaar en bestaat uit twee varianten: atheneum en gymnasium. Een voltooide vwo-opleiding geeft je toegang tot verdere studie aan een universiteit.

Vind je binnen het reguliere vwo onvoldoende uitdaging en kun je méér? Dan is het gymnasium iets voor jou. Het is in elk geval duidelijk dat je uitdaging nodig hebt en voor alle vakken op een hoog niveau presteert. Als gymnasiast volg je vanaf leerjaar 1 de vakken filosofie en Latijn. Vanaf leerjaar 2 krijg je ook Grieks. Taal en cultuur van de Grieken en Romeinen komen beide aan bod in de lessen. In de bovenbouw volg je minstens één van beide talen om een gymnasiumdiploma te halen.

Ook bieden we op het vwo extra’s aan die passen bij jouw voorkeur! Voorbeelden zijn Wiskunde D, Delf Junior (Frans), Goethe Deutsch en Cambridge English. Bij voldoende aanmelding verzorgen we een masterclass Chinese taal en cultuur. Leerlingen kunnen ook masterclasses volgen aan de UT (onze partnerschool) of het Honoursprogramma.
Ons doel is je op maat te begeleiden, zodat je kunt excelleren in je ontwikkeling.

Ruimte voor excellente leerlingen vind je niet alleen in extra aanbod, maar vooral in de keuzeruimte om lessen te volgen.

Aanpak: Modern en Maatschappijgericht

De school biedt een bijzondere combinatie van eigentijds en gedegen onderwijs. Het onderwijs is toekomstgericht en afhankelijk van het niveau van de leerling afgestemd op het functioneren in de maatschappij. Een realistische context tijdens de lessen is hiervan een belangrijk aspect.

De onderwijskundige aanpak is te herkennen aan:

 • Grondig en uitdagend onderwijs
 • Toetsplanners ( jaar 1, 2, 3)
 • Ruimte voor zelfstandig werken
 • Studeren in stille studieruimte / mediatheek met computers
 • Aandacht voor ict, ook gericht op toepassingen in de beroepsopleidingen

Het uitdagende onderwijs ziet er op het Reggesteyn als volgt uit:

Elke dag naar school

Om alles soepel te laten verlopen en om te zorgen dat uw kind het onderwijs krijgt waar hij recht op heeft, is de dagelijkse gang van zaken ingebed in een vaste structuur en zijn er afspraken over wat we van onze leerlingen verwachten.

Onderwijs: elke dag opnieuw georganiseerd
Elke dag opnieuw komen kinderen, vaak op de fiets, naar onze school om deel te nemen aan het onderwijsproces. Om te zorgen dat alles voor uw kind zo duidelijk mogelijk is, hebben we een strakke school- organisatie en duidelijke afspraken.

Dagopening

Op Reggesteyn houden we elke dag een bezinningsmoment. Dit gebeurt tijdens het eerste lesuur van uw kind. Een bezinningsmoment kan bestaan uit een Bijbellezing, een toelichting en/of een gebed.

Sommige docenten lezen voor uit een magazine voor dagopeningen (Oase), waarin korte teksten rond een thema zijn opgenomen. Deze bron kunnen docenten gebruiken ter voorbereiding op het bezinningsmoment.

De docent kan ook aanhaken bij gebeurtenissen uit de actualiteit en de betekenis daarvan vervolgens bespreken met de klas.

INDELING IN UNITS

Voor de dagelijkse gang van zaken zijn de vestigingen verdeeld in kleinere en overzichtelijke eenheden: de units. Elke unit werkt met een eigen groep docenten. De unitleider geeft leiding aan de unit en is eindverantwoordelijk. De unitleider organiseert ouderavonden, is verantwoordelijk voor rapportvergaderingen, absenties, passende maatregelen en verlof. In het volgende schema kunt u zien tot welke unit uw kind behoort.

Activiteiten

Binnen de schooltijden maken onze leerlingen op allerlei manieren kennis met uiteenlopende onderwerpen. Ook buiten schooltijd organiseren we allerlei activiteiten waaraan leerlingen kunnen deelnemen.

Ook nemen leerlingen van Reggesteyn deel aan regionale of landelijke wedstrijden. Zo zijn er diverse vakwedstrijden voor Zorg en Welzijn, Horeca en Bakkerij, PIE en BWI waarin leerlingen hun kwaliteiten laten zien. Eveneens nemen leerlingen deel aan sporttoernooien, doen technologie- en technasiumleerlingen mee aan de ‘Top Awards’ en doet de vestiging mee aan de landelijke wiskunde (Kangoeroe)wedstrijden.

Naoberschap

Naoberschap is een begrip uit onze regio. Het betekent iets als: ‘er voor elkaar zijn als het nodig is’.  We  leven immers niet alleen, maar  we maken deel uit van een gemeenschap en geven daar samen vorm aan. Als school willen we actief deel uitmaken van onze maatschappij. We dragen bij aan de ontwikkeling van onze jongeren tot volwaardige burgers en geven onze leerlingen mee hoe zij vanuit een open, zelfbewuste houding aan de samenleving kunnen deelnemen. Daarom besteden we op en om onze school aandacht aan het thema noaber- schap.

Vieringen

De christelijke identiteit van CSG Reggesteyn geven we op verschillende manieren handen en voeten. Een van die manieren is om samen te vieren. Elk jaar is er op school een kerstviering en een paasviering waarin we jongeren op een eigentijdse manier de betekenis van deze feesten willen laten ervaren. Aan de inhoud van de vieringen werken leerlingen en medewerkers mee.

Ook besteden we aandacht aan Biddag en Dankdag. Leerlingen die op deze dagen naar de kerk willen gaan, kunnen hiervoor vrij krijgen.

Internationale projecten

CSG Reggesteyn besteedt bijzondere aandacht aan het leggen van internationale contacten. Zo zijn er e-mailprojecten waarbij leerlingen e-mailen in een voor hen vreemde taal (Engels of Duits) met buitenlandse leerlingen. Ook bezoeken leerlingen en docenten elkaar en maken zij kennis met elkaars cultuur.

In de werkweken (voor de bovenbouw) speelt het ervaring opdoen in een andere cultuur ook een grote rol. Verder leren de leerlingen samen aan opdrachten te werken en is de werkweek geschikt als verdieping van diverse vakken. Er zijn de afgelopen jaren onder andere reizen georganiseerd naar Sicilië, Rome, Krakau, Londen, York, Oostenrijk en Praag. Of uw kind deelneemt aan een werkweek, hoort u in de loop van hetschooljaar.

Excursies

Afhankelijk van de vestiging, het schooltype en de leerweg organiseert CSG Reggesteyn voor haar leerlingen excursies. Om welke excursie het ook gaat, altijd is er een duidelijke relatie met de lesstof van verschillende vakken. Het gaat om excursies waarbij leerlingen echt iets leren.

Clubs

Op Reggesteyn kennen we diverse clubs op het gebied van toneel, debat, muziek, beeldende kunst, sport en fotografie. Voor meer informatie kunt u terecht op de vestiging.

Sport

CSG Reggesteyn staat in de regio bekend als een sportieve school. Naast de ‘gewone’ lessen bewegingsonderwijs organiseren we verschillende sportdagen in zomer én winter. Ook vertegenwoordigen sportteams van Reggesteyn onze school bij regionale en landelijke toernooien.

Verder zetten we ons op de vestigingen in om leerlingen aan het bewegen te krijgen:

 • Met het Sport Oriëntatie Keuzeprogramma maken leerlingen kennis met verschillende sporten (N).
 • Door middel van de Breedtesport willen we jongeren laten sporten.
 • Samen met de gemeente en met plaatselijke sportverenigingen krijgen jongeren de kans via school in contact te komen met een sportclub (N).
 • Op onze eigen sportclub kunnen leerlingen na schooltijd verschillende sporten beoefenen (C).

Cultureel programma

Op CSG Reggesteyn nemen ook kunst en cultuur een belangrijke plaats in binnen het onderwijs. Het doel is om de talenten van elke leerling op dit gebied (actief en of passief) te voeden en om leerlingen zo breed mogelijk kennis te laten maken met wat cultuur te bieden heeft. Dat gebeurt onder andere in de lessen culturele en kunstzinnige vorming, maar ook door excursies naar musea en het bijwonen van theater-, film- of muziekvoorstellingen. Zelf kunnen leerlingen ook hun kunsten ten beste geven, bijvoorbeeld door een optreden tijdens een Schoolpodiumactiviteit.

Wat maakt ons onderwijs uniek?

EEN POSITIEVE AANPAKKERSMENTALITEIT

Op school heerst een ‘positieve aanpakkersmentaliteit’ waardoor leerlingen op hun eigen niveau veel kunnen bereiken en worden uitgedaagd boven zichzelf uit te stijgen. Reggesteyn Rijssen is in de wijde regio bekend als school die ondersteuning op maat levert. Om de kwaliteit van het onderwijs te blijven versterken, vinden wij een goede samenwerking met bedrijven, instellingen en organisaties essentieel. Met een strakke organisatie zijn de leerlingen ingedeeld in veilige afdelingen of units, die vaak een eigen plek in het gebouw hebben. Hierdoor maakt de vestiging Rijssen het motto “Groot in kleinschaligheid” waar.

Op vestiging Rijssen gebeurt veel. Wekelijks is er een extra lesaanbod, op vrijwillige basis. De school organiseert activiteiten op het gebied van sport, spel, muziek, dans, drama, verzorging, techniek enz. Leerlingen kunnen zich inschrijven voor deze ‘dinsdagmiddagactiviteiten’. Verder organiseert de school veel activiteiten voor leerlingen (o.a. excursies) in vier activiteitenweken per jaar. Daarnaast organiseren kunstdocenten geregeld culturele voorstellingen of uitstapjes voor leerlingen.

ACTIEF, ZORGZAAM EN BETROKKEN

De Noetselerbergweg is een actieve school. Er worden veel activiteiten georganiseerd, vooral op het culturele vlak en op sportief gebied.
De vestiging Noetselerbergweg biedt haar leerlingen uitdagend onderwijs. Dat gebeurt niet alleen in de ‘gewone’ lessen, maar ook in lessituaties waarin leerlingen echte opdrachten ‘van buiten’ krijgen (bijvoorbeeld vanuit het bedrijfsleven of de gemeente) om op school uit te werken. De oplossingen die ze hierbij bedenken, worden mede beoordeeld door mensen uit het werkveld.
Verder staat de zorg voor individuele leerlingen op een hoog peil. Leerlingen die bijzondere zorg en aandacht nodig hebben, krijgen goede begeleiding. We besteden veel aandacht aan mentoraat en aan goed mentorschap. Voor elk kind hebben we interesse en aandacht.
Ook de maatschappelijke betrokkenheid is een van de speerpunten. Reggesteyn toont zich steeds meer onderdeel van de maatschappij.
We leveren onder andere een bijdrage door de maatschappelijke stage (vrijwilligerswerk) en werken samen met sportverenigingen, de gemeente en met culturele organisaties. Burgerschap is een vast thema voor de leerlingen.

Bovenbouw

In de bovenbouw hebben de leerlingen veel keuzemogelijkheden om zich gedegen voor te bereiden op hun vervolgstudie (aan universiteit of hbo). Ze hebben de keuze uit de profielen:

 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek.


Deze vakkenpakketten zijn naar de wens van de leerling uit te breiden met deelvakken waar hij interesse in heeft. Dit aanbod is heel breed en varieert van kunstzinnige vakken tot sport en filosofie. In de bovenbouw volgen de leerlingen, naast de reguliere lessen, modulewerkuren.
Deze lessen kunnen zij, in overleg met de docenten, op maat invullen in de vorm van reparatie, verbreding en verdieping. De resultaten die onze leerlingen boeken op vervolgopleidingen zijn beter dan gemiddeld en voor ons een bevestiging van het niveau dat we bereiken.

Leren leren, onderwijsassistenten en huiswerkklas

Een aantal leerlingen heeft moeite met leren leren en leren plannen: vaardigheden die belangrijk zijn om goede resultaten te behalen. We helpen ze daar graag bij. Dit doen wij vanzelfsprekend in onze lessen, maar zonodig ook op andere momenten.

In het dagelijks onderwijs vervullen onze onderwijsassistenten een belangrijke rol als het gaat om studievaardigheden. Ze hebben een vaste plek in de school en zijn dagelijks goed bereikbaar. Soms gaat het om intensieve training van vaardigheden, een andere keer is hulp bij agendabeheer voldoende.

Leerlingen die het lastig vinden de discipline op te brengen om regelmatig hun huiswerk te maken, kunnen terecht in onze huiswerkklas. Op drie middagen na schooltijd hebben we een lokaalgereserveerd waar leerlingen onder toezicht huiswerk kunnen maken. Er is altijd een docent of onderwijsassistent aanwezig en de leerlingen kunnen werken op tablet-computers. Op deze manier creëren we optimale voorwaarden voor goede prestaties.

DE KUNSTVAKKEN

Het kunstvak is een verplicht vak in het profiel Cultuur en Maatschappij. Leerlingen van andere profielen kunnen het vak kiezen in de vrije ruimte.
Alle leerlingen met kunst als examenvak krijgen een brede theoretische ondergrond. Hierin komen alle kunstdisciplines aan bod. Ook leggen we de koppeling tussen ontwikkelingen binnen de kunst en cultureel-maatschappelijke veranderingen.

In de onderbouw van Reggesteyn leert elke leerling meerdere kunstdisciplines kennen. In de bovenbouw bieden we onze leerlingen de mogelijkheid een van die disciplines nader uit te diepen. Hiervoor kunnen de leerlingen kiezen uit: beeldende kunst, drama en muziek.

INTERNATIONALISERING

In de bovenbouw van havo en vwo besteden we veel aandacht aan internationale contacten. Er is een uitwisseling met Duitse scholen. In klas 5 gaan de leerlingen op werkweek naar Londen, Krakau, Rome, Sicilië of de Oostenrijkse Alpen. Op deze manier doen onze leerlingen internationale contacten op.

Lessentabellen Rijssen 

praktijkonderwijs, leerjaar 1 t/m 6Lj 1Lj2Lj 3Lj 4lj 5Lj 6
Persoonlijk leerplan
mentorles 1 1 1 22 2
iop-les 1 1 1 2,51,51,5
subtotaal 2 2 2 4,53,53,5
Redzaamheid in en om je huis
verzorging 2
koken 2 2 2
textiel1 basisvaardigheden 2
groen1 basis 2 2
techniek1 basis; 2/3 dhz 2 2 2
Algemene ontwikkeling
taken promotie/individueel werk 3 2 2
drama 1
sova 1 1 1
ict 1 1 1 1 1 1
actualiteiten

jeugdjournaal/nieuws-

begrip/krant
1 1 1 2 1 1
praktisch rekenen promotie1
keuzetijd 2 2 2 2 2
mas 1
Arbeidstoeleiding
theorie 1
veiligheid
1
beroepsoriëntatiecarrousel 2/4/6 4 6 2
stage 7 1414
atc 5 5 5
subtotaal 192121212424
Inspanningsverplichting
Niveau-rekenen 2 2 2 1
Niveau-Nederlands 2 2 2 1
Godsdienst 1 1 1 0,50,50,5
Gym 3 3 3 2 2 2
Subtotaal 9 7 5 4,52,52,5
Extra’s
carrousel VTB 2 2 2
Subtotaal 2 2 4


Totaal aantal uren303030292929

*keuzes bo:

 • textiel
 • metaal
 • groen
 • schilderen
 • bakken
 • consumptief
 • timmeren
 • groen
 • metselen
 • verzorging

onderbouw vmbo, leerjaar 1 en 2Leer-
jaar 1
                   Leer-
jaar 2
          


bbkbtlbbkbtl
Godsdienstgd1 1 1 1 1 1
Nederlandsne3 3 3 3 3 3
Wiskundewi3 3 3 3 3 3
Engelsen3 3 3 3 3 3
Duitsdu 2 2 2
Geschiedenisgs 2 1,5
Aardrijkskundeak 2 1,5
Economieec 0 1
Natuurkunde/
scheikunde
nsk1 2 2
Biologiebi 2 2
Muziekmu 1 0
Dramadr 1 1
Beeldende vormingbv 1 2
Mens & maatschappijm&m2 2 2 2
Mens & natuurm&n2 2 2 2
Mens & kunstm&kmu
m&kdr
m&kbv
1 1 1 1
Mens & gezondheidm&g 2 2 2 2
Mens & beroepm&btn
m&bec
m&bzw
2
2
2
2
2
2
2 2
2
2
2
1
1
2
Bewegingsonderwijslo 3 3 3 3 3 3
Rekenenrkt1 1 1 1 1 1
Begrijpend lezenbeglez1 1 1 1 1 1
Mentorwerkuurmwu1 1 1 1 1 1
Totaal  313131313131

onderbouw havo, atheneum en gymnasium, leerjaar 1

Lessen (50 min)havoatheneumgymnasium
Godsdienst11 1
Nederlands2,52,52
Wiskunde2,52,52,5
Engels2,52,52
Frans3 3 2,5
Latijn 2
Aardrijkskunde22 2
Geschiedenis2 2 2
Filosofie 1 1
Natuur-/scheikunde2 2 2
Biologie2 2 2
Bewegingsonderwijs3 3 3
Beeldende vorming1 1 1
Muziek1 1 1
Drama0,50,50,5
Onderzoeken en ontwerpen1*1*1*
Werkuren3 2 1,5
Ondersteuningsles (mentor)1 1 1
Totaal303030

*O&O: kennismaking met het technasium voor alle leerlingen van havo en vwo. Werkuren en uren van vakken zijn uitwisselbaar. 

De dakpanleerling theoretische leerweg/havo krijgt les op havoniveau. De dakpanleerling havo/vwo krijgt les op atheneumniveau.

onderbouw havo, atheneum & technasium en gymnasium, leerjaar 2

Lessen (50 min)havohavo & techn.atheneumath & techn.gymnasium
Godsdienst11 1 1 1
Nederlands3 3 3 3 2,5
Wiskunde3 3 3 3 3
Engels2,52,52,52,52
Frans2,52,52,52,52
Duits3 3 3 3 2
Latijn 2,5
Grieks 2
Aardrijkskunde 2 2 2 2 1,5
Geschiedenis2 2 2 2 1,5
Filosofie 1 1 1
Natuur-/scheikunde2 2 2 2 2
Biologie2 2 2 2 1
Bewegingsonderwijs2 2 2 2 2
Beeldende vorming1 1 1 1 1
Muziek1 11 11
Onderzoekenn en onderwerpen
4*
4**
werkuren2 2 1 1 1
Ondersteuningsles (mentor)1 1 1 1 1
Totaal3030303030

* O&O: maatwerk
werkuren en uren van vakken zijn uitwisselbaar

onderbouw havo, atheneum & technasium en gymnasium, leerjaar 3

Lessen (50 min)havohavo & techn.atheneumath & techn.gymnasium
Godsdienst11 1 1 1
Nederlands2,52,52,52,52
Wiskunde3 3 3 3 3
Engels33332,5
Frans1,51,51,51,51,5
Duits2,52,52,52,52
Latijn 2,5
Grieks 2,5
Aardrijkskunde 2 2 1,51,51,5
Geschiedenis2 2 1,51,51,5
Filosofie 1 1 1
Natuurkunde2 2 2 2 2
Scheikunde22222
Biologie11111
Bewegingsonderwijs2 2 2 2 2
Beeldende vorming22222
Muziek1 11 11
Onderzoekenn en onderwerpen
4*
4**
werkuren0,50,50,50,5
Ondersteuningsles (mentor/ppo)1 1 1 1 1
Totaal3030303030

* O&O: maatwerk
werkuren en uren van vakken zijn uitwisselbaar

certificaatgericht leren vernieuwd vmbo, leerjaar 3 en 4

Vakken/vakkencluster
leerjaar 3Leerjaar 4
Nederlandsne3 3
Rekenenrkt2 2
Bewegingsonderwijslo2 1
persoonlijke vorming
(mentor, coaching, sova, ma,
gd en kwt voor en, wi, bi, na, ik)
pv55
beroepsgericht programma – inclusief stage profielcode1417
Totaal 2628
 • Kwt is een maatwerkprogramma afgestemd op de profielkeuze van de leerling.
 • Bewegingsonderwijs = 1 uur (= 2 uur in twee perioden)
 • Vergoeding stage nader in te vullen
 • Beroepsgericht in principe 3 blokken van 4 uur (evt. het 4e blok per twee weken bij basis)
 • Beroepsgericht in leerjaar 4 is 3 blokken van 4 uur, de rest wordt ingezet voor stage.

vmbo bovenbouw basisberoepsgerichte leerweg, leerjaar 3 en 4, techniek, zorg en welzijn, economie

VakkenLeerjaar 3
Leerjaar4

Techniek
PIE, BWI, M&T

verplicht

Zorg & Welzijn

verplicht/ keuze

Economie
E&O, HBRverplicht

Techniek
PIE, BWI, M&T

verplicht

Zorg & Welzijn

verplicht/ keuze

Economie

E&O, HBR

verplicht
Nederlands
(ne)
3 3 3 3 3 3
Engels
(en)
2 2 2 2 2 2
Godsdienst
(gd)
1 1 1 0,50,50,5
Rekenen
(rkt)
1 1 1 1 1 1
Bewegingsondrwijs
(lo)
22 2 1 11
Maatschappijleer 1 
(ma1)
2 2 2
beroepsgericht programma
(profielcode)
141414141414
mentor werkuur
(mwu)
1 1 1 1 1 1
Natuur-/scheikunde 1
(nsk1)
2
3
Economie
(ec)

2
3
Biologie
(bi)
2 3
Wiskunde
(wi)
2 2k2 2 2k2
Maatschappijleer2
(ma2)
2k 2k
Totaal:30303027,5 27,5 27,5

- Leerjaar 4, bewegingsonderwijs = 1 uur (= 2 uur in twee perioden)
- Beroepsgericht klas 3 = 3 x blok 4 uur én half jaar lang blok van 4 uur extra
- Beroepsgericht klas 4 = 3 x blok 4 uur + 2 uur stage op vrijdag
- Culturele en kunstzinnige vorming vindt twee maal plaats tijdens een projectweek met activiteiten.

vmbo bovenbouw kaderberoepsgerichte leerweg, leerweg 3 en 4, techniek, zorg & welzijn, economie

VakkenLeerjaar 3
Leerjaar4

Zorg & Welzijn

verplicht/ keuze

Economie
E&O, HBR

verplicht

Techniek
PIE, BWI, M&T

verplicht

Zorg & Welzijn

verplicht/ keuze


Economie
E&O, HBR

verplicht

TechniekPIE, BWI, M&T

verplicht

Nederlands
(ne)
3 3 3 3 3 3
Engels
(en)
333333
Godsdienst
(gd)
1 1 1 0,50,50,5
Rekenen
(rkt)
1 1 1


Bewegingsondrwijs
(lo)
22 2 1 11
Maatschappijleer 1 
(ma1)
2 2 2
beroepsgericht programma
(profielcode)
121212141414
mentor werkuur
(mwu)
0,50,50,51 1 1
Natuur-/scheikunde 1
(nsk1)
3
3
Economie
(ec)

3
3
Biologie
(bi)
3 3
Wiskunde
(wi)
33k3k33k3k
Maatschappijleer2
(ma2)
3k 3k
Totaal:30,530,530,528,5 28,5 28,5
 • Bewegingsonderwijs 1 uur (= 2 uur in 2 perioden)
 • Beroepsgericht klas 3 = 3 x blok 4 uur
 • Beroepsgericht klas 4 = 3 x blok 4 uur + 2 uur stage op vrijdag
 • Godsdienst 0,5 uur = 1 uur in twee perioden
 • Mwu: 0,5 uur In leerjaar 3
 • Culturele en kunstzinnige vorming vindt twee maal plaats tijdens een projectweek met activiteiten.

vmbo bovenbouw (gemengd) theoretische leerweg, leerjaar 3 en 4

VakkenAfkortingLeerjaar 3 
verplicht
Leerjaar 3
keuze
Leerjaar 4
verplicht
Leerjaar 4
keuze 
Nederlandsne3 3
Engelsen3 3
Godsdienstgd1 0,5
Culturele en
kunstzinnige vorming
ckv1
Bewegingsonderwijslo2 1
Maatschappijleer 1ma1
2
Beroepsgerichtprofielcode5 3
Duitsdu 2 4
Geschiedenisgs 2 4
Aardrijkskundeak 2 4
Wiskundewi3 3
Natuur-/scheikunde 1nsk1 2 4
Natuur-/scheikunde 2 nsk2 2 4
Biologiebi2 4
Economieec2 4
Handvaardigheidbha 2 4
Rekenenrkt1
Mentorwerkuurmwu1 *
Totaal: 246 15,512
 • Bewegingsonderwijs leerjaar 4 = 1 uur (= 2 uur in twee perioden)
 • In leerjaar 3: keuze van 3 vakken uit het aanbod van 6 vakken
 • In leerjaar 4: minimaal 3 vakken kiezen, mede afhankelijk van het gekozen profiel.

* Er is geen mentorwerkuur in de tabel van leerjaar 4. Er is wel een vast moment in het rooster dat klas en de mentorbeiden geen les hebben. Het gaat vaak om individuele gesprekken en het maken van keuze voor de vervolgopleiding.

Lessentabel Willem de Clercqstraat

Lessentabel onderbouw vmbo, leerjaar 1 en 2Leer-
jaar 1
                   Leer-
jaar 2
          


bbkbtlbbkbtl
Godsdienstgd1 1 1 1 1 1
Nederlandsne3 3 3 3 3 3
Wiskundewi3 3 3 3 3 3
Engelsen3 3 3 3 3 3
Duitsdu 2 2 2
Geschiedenisgs 2 1,5
Aardrijkskundeak 2 1,5
Economieec 0 1
Natuurkunde/
scheikunde
nsk1 2 2
Biologiebi 2 2
Muziekmu 1 0
Dramadr 1 1
Beeldende vormingbv 1 2
Mens & maatschappijm&m2 2 2 2
Mens & natuurm&n2 2 2 2
Mens & kunstm&kmu
m&kdr
m&kbv
1 1 1 1
Mens & gezondheidbi2 2 2 2
Mens & beroepm&btn
m&bec
m&bzw
2
2
2
2
2
2
2 2
2
2
2
1
1
2
Bewegingsonderwijslo 3 3 3 3 3 3
Rekenenrkn1 1 1 1 1 1
Begrijpend lezenbeglz1 1 1 1 1 1
Mentorwerkuurmwu1 1 1 1 1 1
Totaal  313131313131

Lessentabel bovenbouw vmbo, (gemengd) theoretische leerweg, leerjaar 3 en 4

VakkenAfkortingLeerjaar 3 
verplicht
Leerjaar 3
keuze
Leerjaar 4
verplicht
Leerjaar 4
keuze 
Nederlandsne3 3
Engelsen3 3
Godsdienstgd1 0,5
Culturele en
kunstzinnige vorming
kv11
Bewegingsonderwijslo2 1
Maatschappijleer ma
2
Beroepsgerichtdvpr5 3
Duitsdu 2 4
Geschiedenisgs 2 4
Aardrijkskundeak 2 4
Wiskundewi3 3
Natuur-/scheikunde 1nsk1 2 4
Natuur-/scheikunde 2 nsk2 2 4
Biologiebi2 4
Economieec2 4
Handvaardigheidbha 2 4
Rekenenrkn1
Mentorwerkuurmwu1 *
Totaal: 246 15,512

- Bewegingsonderwijs leerjaar 4 = 1 uur (= 2 uur in twee perioden)
- In leerjaar 3: keuze van 3 vakken uit het aanbod van 6 vakken
- In leerjaar 4: minimaal 3 vakken kiezen, mede afhankelijk van het gekozen profiel.

* Er is geen mentorwerkuur in de tabel van leerjaar 4. Er is wel een vast moment in het rooster dat klas en de mentor beiden geen les hebben. Het gaat vaak om individuele gesprekken en het maken van keuze voor de vervolgopleiding.

Lessentabel Noetselerbergweg

Lessentabel onderbouw havo, atheneum en gymnasium, leerjaar 1

lessen van 50 minutenhavoatheneumgymnasium
Godsdienst11 1
Nederlands32,752,75
Wiskunde3 2,752,75
Engels3 2,75 2,75
Frans32,75 2,75
Latijn 2
Aardrijkskunde2 2 1,75
Geschiedenis2 1,751,75
Filosofie 1,75 1,75
Natuur-/Scheikunde2 2 1,75
Biologie2 1,75 1,75
Bewegingsonderwijs3 2,752,75
Beeldende vorming11 1
Muziek1 1 1
Drama1 1 1
Onderzoeken & Ontwerpen1*1*
Lezen/rekenen1 1 0,5
Ondersteuningsles1 1 1
Totaal303030

* o&o: kennismaking met het technasium voor alle leerlingen van havo en atheneum

De dakpanleerlingen theoretische leerweg/havo krijgen les op havoniveau.
De dakpanleerlingen havo/vwo krijgen les op atheneumniveau.

Lessentabel onderbouw havo, atheneum en gymnasium, leerjaar 2

lessen van 50 minutenhavoHavo & TechnasiumAtheneumATHENEUM & TechnasiumGymnasium
Godsdienst11 1 1 1
Nederlands2,75
2,7532,75 2,75
Wiskunde3 2,7532,75 2,75
Engels2,752,7532,75
2
Frans21,521,51,75
Latijn
3
Grieks2
Aardrijkskunde2 1,7522 1,5
Geschiedenis2 1,7521,51,5
Filosofie
1*
Natuur-/Scheikunde2,752 2,52 2
Biologie2 1,5 1,75 1,51,25
Bewegingsonderwijs2,752,532,52,5
Beeldende vorming11 1 1 1
Muziek1 1 1 1 1
Onderzoeken & Ontwerpen
4
4 **
Lezen/rekenen1
1
Ondersteuningsles (mentor)1 1 1 1 1
Totaal3030303030

* Filosofie is een keuzevak voor atheneumleerlingen.
** Voor leerlingen die o&o willen volgen in gymnasium 2, zoeken we een oplossing op maat.

Lessentabel onderbouw havo, havo + technasium, atheneum, atheneum + technasium en gymnasium, leerjaar 3

lessen van 50 minutenhavoHavo & TechnasiumAtheneumATHENEUM & TechnasiumGymnasium
Godsdienst11 1 1 1
Nederlands2,75
2,52,752,75 2
Wiskunde2,75
2,752,75
2,752.75
Engels2,752,752,752,5
2
Frans21212
Latijn
3
Grieks3
Aardrijkskunde2 1,521,51,5
Geschiedenis2 1,521,51,5
Economie21,521,51
Filosofie
1* 1
Natuurkunde22 22 2
Scheikunde22222
Biologie11111
Bewegingsonderwijs21,521,51,5
Beeldende vorming21,521,51,75
Onderzoeken & Ontwerpen
4
4 **
Ondersteuningsles (mentor/ppo)1 1 1 1 1
Totaal3030303030

Filosofie is een keuzevak voor atheneumleerlingen.
* Voor gymnasiumleerlingen die o&o willen volgen in gymnasium 3, zoeken we een oplossing op maat.

Lessentabel bovenbouw lj. 4, 5 en (6): havo en atheneum

lessen van 50 minuten4 havo4 ath4 gym5 havo5 ath5 gym6 ath6 gym
Nederlands3,5223333 3
Frans
32,52,53,5 33 3 3
Duits3
2,52,5
3,533 3 3
Engels322333 2 2
Grieks (grkc)


4

4 4
Latijn (laks) 4
4 4
Geschiedenis
222333 3 3
Aardrijkskunde2 2232,52,52,52,5
Wiskunde A3332,533 33
Wiskunde B333344 3,53,5
Wiskunde C 33 33 3 3
Natuurkunde3333,52,52,53 3
Scheikunde2,52,52,532,52,52,52,5
Biologie3223,53,53,533
Onderzoeken & Ontwerpen444444 4 4
Economie3223,5333 3
Maatschappijleer222

Maatschappijwetenschappen2

3
Culturele en kunstzinnige vorming22


Kunst - beeldende vorming 3 3 3 3 3 3 3 3
Kunst - drama3 3 3 3 3 3 3 3
Kunst - muziek3 3 3 3 3 3 3 3
Godsdienstonderwijs1 1 1 0,51 1 0,50,5
Bewegingsonderwijs2 2 2 1 1 1 1 1
Ondersteuningsles/mentoruur 1 1 1 0,51 1 0,50,5
Bewegen, sport en maatschappij 2 3
Informatica 2 2 2 3 2 2 33
Management & organisatie 2 2 2 3 2 2 3 3
Filosofie 2 2 2 2 3 3
Module werkuur / werkcolleges 3 3 3 2 5 5