De school

Waar staat Reggesteyn voor

Waar staan wij als school voor? Dit kunt u lezen in onze missie en ons ID-bewijs. Ook geven wij onze visie op het onderwijs.

Missie

CSG Reggesteyn is een scholengemeenschap. Onze kerntaak is het verzorgen van voortgezet onderwijs voor leerlingen uit de regio. Deze regio loopt van Markelo tot Lemele en van Wierden tot de Sallandse Heuvelrug. In het ID-bewijs (2015) hebben we verwoord hoe we de opdracht van onze school zien, wat ons drijft en wat we beloven aan leerlingen, ouders en elkaar.

Voor het onderwijs van CSG Reggesteyn is daarbij een nieuwe formulering ontstaan, die mag worden gelezen als de missie van onze school: We willen leerlingen begeleiden bij het ontdekken van wie ze zijn en wie ze kunnen worden door te leren van en met elkaar. We willen ons verbinden aan onze leerlingen, aan onze omgeving en aan elkaar, zoals God zich aan ons verbindt.

De identiteit van CSG Reggesteyn    

Wat ons drijft:

 • Wij willen ons verbinden aan onze naasten, zoals God zich verbindt aan ons.  
 • Wij gunnen het iedereen om in aanraking te komen met de bijzondere boodschap van God en de mensen, zoals die tot ons klinkt uit de Bijbel. 
 • Wij willen leerlingen begeleiden bij het ontdekken van wie zij zijn en kunnen worden.

Onze onderwijsvisie

 • Wij willen er zijn voor alle kinderen.  Daarom zorgen we voor een breed onderwijsaanbod, toegankelijk en dichtbij. 
 • Wij willen elk kind zien, echt leren kennen.  Daarom zorgen we voor een kleinschalige, veilige organisatie van onderwijs.  
 • Wij vertrouwen in de mogelijkheden tot ontwikkeling van ieder mens en dagen elke leerling dus uit. 
 • Kansengelijkheid vraagt om ongelijk onderwijs.  Daarom werken we zoveel mogelijk op maat, rekening houdend met verschillen.  
 • Wij leren en werken zoveel mogelijk samen, ook in en met onze omgeving.   

Het is onze verantwoordelijkheid om leerlingen in dit leer- en  ontwikkelproces te ondersteunen, te begeleiden, te stimuleren en te coachen. Daartoe biedt CSG Reggesteyn een breed onderwijsaanbod, toegankelijk en nabij. Daarom werken we zoveel mogelijk op maat, houden we rekening met verschillen en dagen leerlingen uit om te excelleren.

Onze school CSG Reggesteyn

CSG Reggesteyn is een christelijke scholengemeenschap met het Evangelie als bron, om ons te inspireren en te sturen, elke dag op- nieuw. Waarden als respect, eerlijkheid, openheid en vertrouwen horen daarbij. Die waarden willen wij doorgeven in de vorming van jonge mensen.
Binnen onze scholengemeenschap gebeurt van alles: samen vieren, leren, stage lopen of werken. Reggesteyn organiseert veel voor haar leerlingen, bijvoorbeeld sportactiviteiten, culturele voorstellingen en het opvoeren van een eigen musical.

We zijn ons als school er goed van bewust dat we deel uitmaken van een groter geheel. Dat willen we  ook. Leerlingen voorbereiden op  een toekomst in de maatschappij, waar ieder mens wordt aangespro- ken op zijn waarde en zich nuttig en gewaardeerd voelt. We staan midden in de samenleving en willen leerlingen laten ontdekken welke bijdrage zij daaraan kunnen leveren.  We willen dat leerlingen zich bij ons thuis voelen, zodat we bijdragen aan hun toekomst. Reggesteyn als fundament.

Een brede scholengemeenschap
Op CSG Reggesteyn is plaats voor veel verschillende schooltypen. Aan de vestiging Noetselerbergweg (N) volgen de leerlingen algemeen voortgezet onderwijs (havo, atheneum en gymnasium). De vestiging Willem de Clercqstraat (C) is een vmbo-vestiging met de theoretische leerweg en de onderbouw van beroepsgerichte leerwegen. De Noetselerbergweg en de Willem de Clercqstraat staan in Nijverdal. Daarnaast hebben we een vestiging in Rijssen. De vestiging Rijssen (R) biedt, behalve praktijkonderwijs en vmbo, de onderbouw (leerjaar 1, 2, 3) van havo, atheneum en gymnasium.

Een gezonden, veilige school


Een gezonde school

Sinds een aantal jaren hebben alle vestigingen van Reggesteyn een ‘gezonde’ kantine. Dit betekent dat we in onze kantine grotendeels gezonde en lekker natuurlijke producten verkopen. Zo worden bijvoorbeeld alle broodjes ’s morgens vers afgebakken en belegd en wordt het drinken van water gestimuleerd. Hiervoor heeft het voedingscentrum alle vestigingen van onze school beloond met de Gouden en Zilveren Schoolkantine Schaal! Ook is Reggesteyn een rookvrije school. Dit betekent dat er binnen alle schoolgebouwen en op alle schoolterreinen van de school niet meer gerookt mag worden. Dit geldt voor leerlingen, medewerkers en bezoekers van alle vestigingen.

Het aanbod in onze gezonde kantine:

 • gekoelde watertappunten
 • meer groente en fruit
 • zo weinig mogelijk suikerhoudende frisdrank
 • vruchtensap in plaats van energiedrank
 • meer melkproducten
 • gezondere fruitrepen in plaats van candybars
 • bruinbrood met gezond beleg
 • beperken van vette snacks

Reggesteyn wil op nog meer punten een gezonde school zijn. Dit laten wij op de volgende manieren zien:

 • Waar mogelijk faciliteert de school bewegen en sporten. Reggesteyn geeft voorlichting en/of cursussen over een gezonde leefstijl.
 • Reggesteyn hanteert een duidelijk beleid: roken, het gebruik van alcohol, drugs of wapens zijn op school niet toegestaan. In onze gebouwen en op de terreinen van school mag niet worden gerookt. De gevaren van roken komen aan bod in preventieve voorlichtingslessen.

Een veilige school

We willen dat iedereen zich op onze school veilig en prettig voelt; leerlingen, ouders en medewerkers. Het bestuur van Reggesteyn is verantwoordelijk voor het beleid dat we hierop voeren. In onze integriteitscode staan de uitgangspunten en criteria voor gewenst gedrag en de manier waarop wij met elkaar willen omgaan; onze gedragsregels. Dit zijn onze afspraken om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen:

 • De leiding van de school, het bevoegd gezag tolereert geen enkele vorm van geweld.
 • We hebben duidelijke veiligheidsnormen waar iedereen zich aan houdt.
 • Alle medewerkers van onze school zetten zich in om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, alle betrokkenen zijn aan te spreken op hun verantwoordelijkheid.
 • Reggesteyn biedt een zo optimaal mogelijke zorg- en begeleidingsstructuur (aan leerlingen en medewerkers).
 • Reggesteyn ontwikkelt een cultuur die gebaseerd is op veiligheid, respect, tolerantie, samenwerking, gelijkwaardige mogelijkheden en kwaliteit van het onderwijsproces.
  Deze cultuur is leidend.

Meer over Rijssen

Christelijk onderwijs en contact met de samenleving

De vestiging in Rijssen heeft een duidelijk eigen gezicht, onder andere door de geografische ligging en de sociale structuur in de gemeenschap. De Rijssense vestiging staat voor christelijk onderwijs met heldere normen en waarden. Er zijn veel contacten met de plaatselijke bevolking. Dit gebeurt op verschillende terreinen, maatschappelijk en bestuurlijk. Door de uitstekende contacten met het bedrijfsleven is de school zeer goed geoutilleerd. Ook maken de contacten met bedrijven en maatschappelijke organisaties het plaatsen van leerlingen voor stage of werkmogelijk.

EEN BREED AANBOD

De school heeft een breed onderwijsaanbod met onderbouw van havo, atheneum en gymnasium. Ook biedt de school voor alle leerjaren vmbo en praktijkonderwijs.

 • Gymnasium, atheneum en havo (leerjaar 1, 2, 3)
 • Vmbo
  • Theoretische leerweg / gemengde leerweg
   • dienstverlening & producten
  • Beroepsgerichte leerweg, basis en kader Profielen:
   • bouwen, wonen en interieur
   • mobiliteit en transport
   • produceren, installeren en energie
   • zorg & welzijn
   • horeca, bakkerij en recreatie
   • economie & ondernemen
 • Praktijkonderwijs

Meer over Willem de Clercqstraat

De Willem de Clercqstraat is een vmbo-vestiging die zowel de theoretische leerweg als de beroepsgerichte leerweg (basis en kader) van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs herbergt. Ook biedt de vestiging Ondersteunend Onderwijs.

Het aanbod van De Willem de Clercqstraat in vogelvlucht

 • Theoretische leerweg (leerjaar 1-4)
 • Beroepsgerichte leerweg, basis en kader (onderbouw, leerjaar 1 en 2, vervolg in Rijssen)

WILLEM DE CLERCQstraat: ACTIEF EN PRAKTIJKGERICHT LEREN

De school is modern ingericht en werkt met nieuwe materialen en onderwijsmethodieken. Dit blijkt onder andere uit de werkplekkenstructuur in de bovenbouw. De school behaalt met deze aanpak goede examenresultaten en sluit goed aan op het mbo.

 • kennis én vaardigheden
 • samenhang van de vakken
 • het voorbereiden op een vak/beroep (het belevingslokaal), profielen in de bovenbouw (b/k)
 • algemeen vormende vakken ter ondersteuning van beroepsvakken.

We willen leerlingen actief helpen met hun oriëntatie op werken in de samenleving. Dat doen we in het bijzonder bij het vak Mens & Beroep en bij Diensten & Producten.

LEEROMGEVING

De vestiging Willem de Clercqstraat is een kleine, overzichtelijke school. Het is er veilig, de leerlingen voelen zich gekend en er is begeleiding op maat voor elke leerling die dit nodig heeft. Dit betekent extra uitleg en ondersteuning en ook verdieping en extra lesmateriaal.

SPORTIEF EN CULTUREEL

De vestiging Willem de Clercqstraat heeft sport en cultuur hoog in het vaandel staan en organiseert op dat gebied veel voor haar leerlingen, zij biedt haar leerlingen bijvoorbeeld een Sport Oriëntatie Keuze-programma.

Daarnaast biedt de vestiging Willem de Clercqstraat leerlingen een eigentijds, passend cultureel programma met veel voorstellingen door het jaar.

Verder heeft de vestiging drie clubs: een sport-, theater- en kunstclub (Reggesport, Theaterexplosie en Kunstkick). Hieraan kunnen leerlingen deelnemen buiten de lessen om.

Meer over Noetselerbergweg

Gymnasium-, atheneum- en havovestiging met veel mogelijkheden

De Noetselerbergweg is een gymnasium-, atheneum- en havo- vestiging waar (havo- en atheneum)leerlingen ook kennismaken met het technasium. De Noetselerbergweg biedt een gevarieerd onderwijsprogramma waarin de leerontwikkeling van uw kind centraal staat. Leerlingen die aan de Noetselerbergweg hun middelbare schoolopleiding hebben genoten, boeken over het algemeen goede resultaten op vervolgopleidingen.

Duidelijke leerroute en technasium

Aan de Noetselerbergweg kennen we in de onderbouw havo, atheneum en gymnasium (leerjaar 1 en 2) een duidelijk leerroute. Verder vinden we het belangrijk dat alle havo- en atheneumleerlingen (in leerjaar 1) het technasium volgen. Hierdoor maken ze op een serieuze, maar ook speelse en vooralrealistische wijze kennis met de wereld van natuur en techniek. Dit doen ze door voor een praktijkopdracht onderzoek uit te voeren en te komen met een concreet voorstel met de best mogelijke oplossing. Het voorstel wordt aan de opdrachtgever gepresenteerd.

Het beste eruit halen

Op Reggesteyn stimuleren we leerlingen het beste uit zichzelf te halen. Dat betekent dat we leerlingen die hun ‘normale’ lesstof beheersen en die wat meer aan zouden kunnen, uitdagen er een

tandje bij te zetten. Er zijn voor hen speciale programma’s waarmee we hen die extra uitdaging bieden. Ook werken we hiervoor samen met externe partijen zoals universiteiten, hogescholen en lokale bedrijven en organisaties.

Dakpanleerlingen

Leerlingen die geplaatst worden met een indicatie dakpanleerling, (tl/h of h/v), krijgen de gelegenheid het beste uit zichzelf te halen. Ze volgen de lessen op het hoogste niveau en worden geplaatst in een reguliere havo- of atheneumklas.

Gymnasium

Leerlingen die binnen het reguliere vwo onvoldoende uitdaging vinden en méér kunnen, gaan naar het gymnasium. Het gymnasium is voor leerlingen van wie duidelijk is dat zij de uitdaging nodig hebben om voor alle vakken op een hoog niveau te presteren.

Gymnasiumleerlingen volgen vanaf leerjaar 1 de vakken filosofie en Latijn. Vanaf leerjaar 2 en 3 krijgen ze ook Grieks en in de bovenbouw is klassieke culturele vorming opgenomen in het lesprogramma. Het doel van het gymnasium is leerlingen op maat te begeleiden, zodat ze kunnenexcelleren in hun ontwikkeling.

Atheneumleerlingen krijgen filosofie als verdiepingsvak.