Loopbaanoriëntatie en begeleiding

Loopbaanoriëntatie en begeleiding

CSG Reggesteyn bereidt jonge mensen voor op een zelfstandige en verantwoordelijke toekomst in de maatschappij. Een belangrijk aspect van de vorming is dat Reggesteyn haar leerlingen leert om keuzes temaken. Dit gebeurt op allerlei manieren en niveaus.

Keuze voorbereiden in de onderbouw

Leerlingen kiezen voor een bepaalde beroepsrichting of voor een profiel van de bovenbouw. Op school besteden wij op veel manieren aandacht aan de voorbereiding daarop. Afhankelijk van de leerweg die een leerling volgt, oriënteert hij zich in de onderbouw al op de verschillende richtingen.

Leerlingen van havo, atheneum en gymnasium bereiden zich voor op het maken van een passende (vervolg)keuze met de profieloriëntatie.

Ze maken kennis met de vakken en mogelijkheden van de profielen in de bovenbouw. Ook komen in de lessen beroepen die aansluiten op de verschillende profielen voorbij.

Leerlingen van het vmbo maken kennis met de verschillende beroeps- sectoren, bijvoorbeeld door een stage of een bedrijfsbezoek. Tijdens de lessen Mens & Beroep krijgen de leerlingen een beeld van wat de verschillende beroepsrichtingen inhouden en bereidt de school hen voor op het maken van een keuze voor een profiel en de vakken in het derde en vierde jaar.

Keuzebegeleiding door de decaan

De decaan coördineert de begeleiding over studie- en beroepskeuze. Voor alle vragen over het maken van de juiste studiekeuzes rondom vakken, leerwegen, profielen en vervolgopleidingen kan de leerling terecht bij de decaan. De decaan werkt samen met de mentor en voorziet leerlingen en ouders van informatie. Dit kan via een informatieavond of door een individueel gesprek met de leerling en/of zijn ouders.

Stage

Ook kan de decaan stages begeleiden waarbij een leerling kennismaakt met een bepaalde richting. Voor de stages binnen het leerprogramma van de school, onder andere bij het praktijkonderwijs en bij de beroepsgerichte leerwegen, hebben leerlingen een vaste stagebegeleider, een docent bij wie ze terecht kunnen voor alle vragen over de stage.

Leerlingbegeleider

Bij de leerlingbegeleider kan de leerling alle soorten vragen stellen waarvoor hij/zij – om welke reden dan ook – niet terechtkan bij de mentor, een leraar of de ouder(s)/verzorger(s). De leerlingbegeleider helpt leerlingen die vastlopen op school of thuis, op de sportclub of met problemen ergens buiten school. En biedt de leerling handvatten om het probleem op te lossen of hiermee te leren omgaan.

De leerlingbegeleider kan op verschillende terreinen helpen. Twee onderwerpen die in elk geval onder de leerlingbegeleiding vallen zijn zelfvertrouwen en omgaan met examenvrees.

Wilt u weten wie de leerlingbegeleider van uw zoon of dochter is? Neem daarvoor contact op met de unitleider.

Remedial Teacher

Er zijn leerlingen die met een bepaald onderdeel van het leren problemen hebben, bijvoorbeeld met spellen, lezen en of rekenen. Zo’ n probleem kan de ontwikkeling van de leerling verstoren. In dat geval krijgt de leerling ondersteuning: gerichte hulp om studieproblemen op te lossen of te voorkomen.

De remedial teacher geeft les aan kleine groepen of helpt de leerling individueel. De lessen sluiten aan bij het lesprogramma van de leerling. Tijdens de les leert de leerling hoe hij/zij een slimme of handige oplossing kan gebruiken voor het probleem. Onze remedial teaching is zo georganiseerd dat de leerling zichzelf kan redden. 

Wat is Passend onderwijs?

Passend onderwijs gaat over een zo passend mogelijk aanbod voor alle leerlingen. Voor leerlingen met een beperking/leerprobleem én voor hoogbegaafde leerlingen. Passend onderwijs stelt de onderwijsbehoefte van de leerling centraal. Het doel is dat alle leerlingen (ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben) een passende onderwijsplek krijgen. Belangrijk is: ‘Wat heeft elke individuele leerling nodig om zijn talenten te ontwikkelen? Het uitgangspunt is: regulier onderwijs waar ’t kan, speciaal onderwijs als het moet!

ZORGPLICHT

Voor een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, moet de school een passende plek zoeken. Het is niet langer de verantwoordelijkheid van de ouders. Een passende plek kan zijn op:

 • de eigen school (Reggesteyn), eventueel met extra ondersteuning in de klas
 • een andere reguliere school in de regio
 • een tijdelijke plaatsing bij een schakelvoorziening
 • de rebound
 • het (voortgezet) speciaal onderwijs

PLUSPUNT

Elke vestiging van Reggesteyn kent een zogeheten ‘Pluspunt’. Als het in de klas niet goed gaat, kan een leerling worden aangemeld bij het Pluspunt. Hier werken docenten die gespecialiseerd zijn in het omgaan met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Samen met de leerling maakt de docent een plan. Ze bespreken wat het probleem is en wat de leerling hieraan kan doen. Wanneer het volgen van lessen in de klas niet lukt, kan het Pluspunt een tijdelijke lesplaats zijn. Ook kan de medewerker van Pluspunt de docent handreikingen geven hoe hij het beste kan inspelen op wat de leerling nodig heeft.

Een compleet overzicht leest u in de Ondersteuningskaart Reggesteyn 2020-2021.

Informatie
Ondersteuningskaart

Wilt u meer lezen over leerlingondersteuning en hoe dit geregeld is binnen CSG Reggesteyn? Dat leest u in het Schoolondersteuningsplan CSG Reggesteyn. 

Informatie
Schoolondersteuningsplan

Dyslexie

Dyslexie betekent veel problemen hebben met lezen en spellen. Het kan voor leerlingen een lastige hindernis zijn bij het doorlopen van hun schoolloopbaan. Dyslexie staat los van intelligentie en komt bij leerlingen van elk schooltype voor.

Er zijn verschillende momenten waarop we dyslexie kunnen ontdekken:

 • Uw zoon of dochter heeft al op de basisschool problemen met lezen en/of spellen. De leerkracht van de basisschool geeft dit aan ons door. Wanneer er een dyslexieverklaring is, dan gaat deze mee naar het voortgezet onderwijs. Op school houden we hier rekening mee. Bij toetsen en examens zijn er speciale regelingen. Leerlingen krijgen meer tijd, werken soms op een laptop of maken gebruik van luisterboeken.
 • Soms blijkt in leerjaar 1 op Reggesteyn dat uw zoon of dochter dyslexie heeft. Vaak is dan de inzet van een orthopedagoog nodig om een dyslexieverklaring te verkrijgen. De remedial teacher neemt dan contact met u op over de begeleiding.
 • Als in een van de hogere leerjaren blijkt de leerling problemen heeft met taal, dan kan hij/zij zelf contact opnemen met de remedial teacher. Dit kan ook via de mentor verlopen.
Informatie
Dyslexieprotocol

Dyscalculie

Dyscalculie is een soortgelijk probleem als dyslexie: hier hebben leerlingen – los van hun niveau – moeite met rekenen en wiskunde. Als een leerling onvoldoende rekenvaardig is, gaan we eerst op zoek naar de oorzaken. In overleg met u als ouders, met de leerling en de betrokken docenten stelt de remedial teacher een behandelplan op, eventueel in overleg met een orthopedagoog.

Compenserende maatregelen voor leerlingen met dyscalculie zijn:

 • tijdens toetsen meer tijd
 • mogen werken met een rekenmachine en/of
 • schema’s gebruiken met oplossingsstrategieën
Informatie
Dyscalculieprotocol